تسمه تایم پراید فانتوم
۱۰۳۵۰۰تومان

تسمه تایم پراید رایکالتون
۹۹۰۰۰تومان

تسمه تایم پراید عظام
۸۹۰۰۰تومان

تسمه تایم پراید میتسوبیشی
۸۸۰۰۰تومان

تسمه تایم پراید پاورگریپ 
۱۳۰۰۰۰تومان

تسمه تایم پراید شرکتی سایپا
۱۲۷۰۰۰تومان

تسمه تایم پراید هاچینسون
۱۳۹۰۰۰تومان

تسمه تایم پراید هانچانگ کره
۱۰۷۰۰۰تومان

تسمه تایم پراید دانگیل کره 
۱۱۵۰۰۰تومان

تسمه تایم پراید اوبتی بلت آلمان
۱۰۳۰۰۰تومان