تسمه سفت کن تایم ۴۰۵ INA  شرکتی
تسمه سفت کن تایم ۴۰۵ صربستان شرکتی
تسمه سفت کن تایم ۴۰۵ ژاپن شرکتی
تسمه سفت کن تایم تیپ ۵ ثابت شرکتی
تسمه سفت کن تایم ثابت تیپ ۵ GISP
تسمه سفت کن تایم ساعتی تیپ۵ GISP
تسمه سفت کن تایم ساعتی تیپ ۵ یوپاکو
تسمه سفت کن تایم  خودتنظیم EF7 شرکتی
تسمه سفت کن تایم ساعتیEF7  GISP
تسمه سفت کن تایم ثابت EF7  GISP
تسمه سفت کن تایم تیپ ۲ شرکتی
تسمه سفت کن تایم تیپ ۲  GISP
تسمه سفت کن تایم تیپ ۲ WTB
غلتک هرزگرد دینام ۴۰۵ شرکتی
غلتک هرزگرد دینام ۴۰۵ INA شرکتی
غلتک هرزگرد دینام ۴۰۵ صربستان شرکتی
غلتک هرزگرد دینام۴۰۵   GISP 
غلتک هرزگرد دینام ۲۰۶  پایین شرکتی
غلتک هرزگرد دینام ۲۰۶ بالا     GISP
غلتک هرزگرد دینام ۲۰۶ پایین   GISP
غلتک هرزگرد نوع EF7  A  شرکتی
غلتک هرزگرد نوع EF7 Cشرکتی 
غلتک هرزگرد نوع EF7  A  جی آی اس پی 
غلتک هرزگرد نوع EF7  B  جی آی اس پی
غلتک هرزگرد نوع EF7  C جی آی اس پی 
غلتک کامل آلترناتور ۴۰۵ شرکتی 
غلتک کامل آلترناتور۴۰۵  ساپکو
غلتک کامل آلترناتور ۲۰۶ شرکتی 
غلتک کامل آلترناتور ۲۰۶  جی آی اس پی 
غلتک کامل آلترناتور  ۲۰۶  قاره سبز
غلتک کامل آلترناتور EF7 شرکتی