۹۹.۰۲.۲۷
سر پلوس ۲۰ خار ABS پراید حمید
۱۸۳۰۰۰۰ ریال

سر پلوس ۲۲ خار ، خار وسط ABS ، ۴۰۵ حمید
۲۱۷۰۰۰۰ ریال

۹۹.۰۲.۲۷
صفحه کلاچ پراید هرینگتون
۲۲۶۰۰۰۰ ریال

صفحه کلاچ ۴۰۵ هرینگتون
۲۸۰۰۰۰۰ ریال

کیت کلاچ ۲۰۶ تیپ ۵ هرینگتون
۸۰۵۰۰۰۰ ریال

کیت کلاچ رانا هرینگتون
۸۱۰۰۰۰۰ ریال