سه شاخه پلوس پراید
۲۰خار 
۳۶۰۰۰۰ ریال

۱۹خار 
۳۶۰۰۰۰ ریال

۲۰ ABS
۳۸۵۰۰۰ ریال

۲۲ خار ۴۰۵ 
 ۴۳۰۰۰۰ ریال

۲۴ خار ۴۰۵ 
 ۴۳۰۰۰۰ ریال

۲۲ خار ۴۰۵ ABS 
۳۸۰۰۰۰ ریال


دینام ۴۰۵ عظام
۸۲۵۰۰۰۰ ریال

دینام ۲۰۶ عظام
۸۵۵۰۰۰۰ ریال

۹۹.۲.۲۹
استارت پیکان عظام
۴۵۵۰۰۰۰ ریال

استارت پراید عظام
۴۵۰۰۰۰۰ ریال


کمک فرمان ۴۰۵ عظام
۱۸۳۰۰۰۰ ریال

۹۹.۲.۲۹
اتوماتیک استارت جدید و قدیم ۴۰۵ عظام
۸۹۰۰۰۰ ریال

اتوماتیک استارت ۲۰۶ قدیم عظام
۸۹۰۰۰۰ ریال


ذغال استارت ۴۰۵ عظام
۴۱۰۰۰۰ ریال


استوپر موتور ۴۰۵ یوفو دینا پارت 
۸۳۰۰۰۰ ریال

استوپر موتور پراید یوفو دینا پارت
۸۳۰۰۰۰ ریال

استوپر موتور پراید دینا پارت 
۹۴۰۰۰۰ ریال

استپر موتور ۴۰۵ دینا پارت
۹۴۰۰۰۰ ریال

استپر موتور فلزی پژو
۷۳۰۰۰۰ 


سر سیلندر نیمه ۴۰۵ کیک با ملحقات
۱۴۰۰۰۰۰۰ ریال


پیستون جور روآ عظام
۴۲۵۰۰۰۰ ریال


سیم گاز پراید انژکتور مهار
۱۶۵۰۰۰ ریال

سیم کلاچ پراید انژکتور مهار ( بهینه )
۱۹۵۰۰۰ ریال


پایه برف پاک کن پراید کوشان
۱۲۰۰۰۰ ریال

پایه برف پاک کن پیکان انژکتور کوشان
۱۱۵۰۰۰ ریال

پایه برف پاک کن پیکان پیچی کوشان
۱۲۰۰۰۰ ریال

پایه برف پاک کن ۴۰۵ کوشان
۲۲۰۰۰۰ ریال

دستگیره داخل پیکان
 ۱۹۵۰۰۰ریال

دستگیره بالابر پیکان
 ۱۷۵۰۰۰ ریال

دستگیره ثابت پیکان
 ۱۰۰۰۰۰ ریال

زه دور چراغ پیکان
۱۹۸۰۰۰ ریال

زه کاپوت پیکان
۱۱۸۰۰۰ ریال

زه سینی پیکان
۱۱۸۰۰۰ ریال


زنجیر موتور و سفت کن پیکان والتون
۱۹۸۰۰۰۰ ریال


موتور فن دو دور پراید گرین کار
۱۹۴۰۰۰۰ ریال

موتور فن خاری ۴۰۵ گرین کار
۱۹۴۰۰۰۰ ریال


سنسور میل سوپاپ ۴۰۵ ssat دینا پارت
۷۴۰۰۰۰ ریال


سر سیلندر کامل زیمنس پراید دینا پارت
۱۶۸۰۰۰۰۰ ریال


پیستون ۰۲۰ RD عظام
۴۴۰۰۰۰۰ ریال


سه شاخه ۲۴ خار ۴۰۵ عظام
۵۰۰۰۰۰ ریال