بلبرینگ تسمه تایم ۴۰۵ یونیکس دینا پارت
۸۷۵۰۰۰۰ ریال


بلبرینگ کلاچ ۴۰۵ دینا پارت
۸۸۹۰۰۰ ریال


بلبرینگ کلاچ ۴۰۵ یونیکس دینا پارت
۶۷۸۰۰۰ ریال


سنسور میل سوپاپ زیمنس پراید دینا پارت
۶۲۰۰۰۰ ریال


ترموستات ۷۶ درجه پراید دینا پارت
۲۵۵۰۰۰ ریال

ترموستات ۷۱ درجه پراید دینا پارت
۲۹۰۰۰۰ ریال


رله دوبل ۴۰۵ یوفو دینا پارت
۳۴۵۰۰۰ ریال


پتانسومتر سمند  دینا پارت
۸۷۰۰۰۰ ریال


درب رادیات ۴۰۵ دینا پارت
۱۷۸۰۰۰ ریال


بوش پیستون ۴۰۵ دینا پارت
۵۸۰۰۰۰۰ ریال


بلبرینگ کلاچ پراید GSP دینا پارت
۶۶۰۰۰۰ ریال