پخش تسمه جات رایکالتون 
تسمه تایم پراید 
تسمه تایم ۴۰۵ 
تسمه تایم ال۹۰ 
تسمه تایم ۲۰۶ تیپ ۵ 
تسمه تایم سمند 
کیت تایم ال۹۰ 
کیت تایم TU5 پژو 
تسمه کولر پراید قدیم
تسمه دینام پراید قدیم
تسمه دینام ۸۸۵
تسنه دینام ۴۰۵ 
تسمه دینام ال۹۰ 
تسمه دینام TU5 
تسمه دینام ۲۰۶ تیپ ۵
تسمه دینام ۲۰۶ تیپ ۲
تسمه دینام سمند EF7 
تسمه دینام نیسان