واتر پمپ پراید HPC 
۱۴۷۰۰۰۰ ریال

واتر پمپ پراید BSCO 
۱۴۴۰۰۰۰ ریال

واتر پمپ پراید سوخت آما 
۱۵۷۰۰۰۰ ریال

واتر پمپ ۲۰۶ تیپ ۵ CBCO 
۱۵۷۰۰۰۰ ریال

واتر پمپ ۴۰۵ CBCO 
۱۴۸۰۰۰۰ ریال


سوپاپ ۴۰۵ ساوه
۱۹۷۰۰۰۰ ریال

سوپاپ پراید ساوه
۱۴۵۰۰۰۰ ریال


ماهک دنده ۱و۲ پراید دینا پارت 
۲۲۰۰۰۰ ریال


مغزی سوییچ پیکان نصیری 
۱۴۴۰۰۰ ریال


موتور فن دو دور پراید دینا پارت UFO 
۱۹۹۰۰۰۰ ریال

موتور فن خاری ۴۰۵ دینا پارت UFO 
۱۹۹۰۰۰۰ ریال

موتور فن دو دور پراید گرین کار 
۱۹۴۰۰۰۰ ریال

موتور فن خاری ۴۰۵ گرین کار 
۱۹۴۰۰۰۰ ریال

موتور فن کامل دو دور پراید EMCO 
۲۵۶۰۰۰۰ ریال


مهره آب مشکی IPMC
۱۴۰۰۰۰ریال

مهره حرارتی پراید سانکی
۵۴۰۰۰ ریال

۹۹/۰۳/۰۶
میلنگ پژو ۴۰۵ پارس میلنگ
۳۹۸٠٠٠٠ ریال

میلنگ پراید پارس میلنگ
۲۹۸۰۰۰۰ ریال

۹۹/۰۳/۰۶

کیت کلاچ ٤٠٥ شایان صنعت
٦۲٥٠٠٠٠ ریال

کیت کلاچ ٢٠٦ تیپ ٥ شایان صنعت
٨۷٠٠٠٠٠ ریال

کیت کلاچ پیکان شایان صنعت
۶۱٥٠٠٠٠ ریال

کیت کلاچ پراید طرح سکو شایان صنعت
٤۲٠٠٠٠٠ ریال

کیت کلاچ پراید طرح سایپا X100 شایان صنعت
٣۹٥٠٠٠٠ ریال

کیت کلاچ تیبا ٢٠٠ میل شایان صنعت
٥۷٠٠٠٠٠ ریال

کیت کلاچ ٢١٥ میل شایان صنعت
٦۹٠٠٠٠٠ ریال

کیت کلاچ ریو شایان صنعت
٥۴٠٠٠٠٠ ریال

کیت کلاچ نیسان پاترولی شایان صنعت
٧۴٥٠٠٠٠ ریال