سرسیلندر نیمه ۴۰۵ پارس
۱۱۰۰۰۰۰

سنسور کیلومتر پراید کروز
۴۹۰۰۰

تسمه تایم رایکالتون  پراید
۱۰۰۰۰۰

تسمه تایم رایکالتون  ۴۰۵
۱۳۵۰۰۰

نوار درب پیکان 
۳۱۰۰۰

منبع آب پراید 
۱۱۰۰۰

اویل پمپ ۴۰۵ دینا پارت 
۱۵۰۰۰۰ 

سنسور کیلومتر ۴۰۵ امکو
۵۹۰۰۰

واتر پمپ پراید و تیبا امکو
۱۵۰۰۰۰

واتر پمپ سوخت اما پراید
۱۵۷۰۰۰

شمع دنسو اندونزی
۱۸۵۰۰

دیسک صفحه والئو سبز ۴۰۵ اصلی
۱۶۵۰۰۰۰

پلوس کوتاه پراید هرینگتون
۳۷۰۰۰۰

موتورفن ایساکو ۴۰۵
۲۱۶۰۰۰ 

اویل پمپ ایساکو ۴۰۵
۱۹۶۰۰۰

واتر پمپ ایساکو ۴۰۵
۱۷۰۰۰۰

وایرشمع ایساکو ۴۰۵
۱۳۲۰۰۰

پلوس بلند پراید هرینگتون
۳۹۰۰۰۰

سرسیلندر نیمه بشل
۱۲۰۰۰۰۰