دیسک صفحه عظام پراید
۳۹۵۰۰۰

کیت کلاچ ۴۰۵ هرینگتون
۶۸۵۰۰۰


شاطون ۴۰۵ دینا پارت 
۷۶۰۰۰

شاطون پیکان دینا پارت 
۸۵۰۰۰

شاطون روآ دینا پارت 
۸۳۰۰۰

شیر فرمان قدیم ۴۰۵ دینا پارت 
۵۸۰۰۰۰

طبق پراید دینا پارت (CTR)
۷۲۰۰۰

قرقری فرمان ۴۰۵ دینا پارت 
۳۱۰۰۰

سر سیلندر کامل دوگانه ۴۰۵ کیک بدون ملحقات 
۲۱۰۰۰۰۰

سر سیلندر کامل دوگانه ۴۰۵ کیک با ملحقات 
۲۳۰۰۰۰۰

سر سیلندر نیمه دوگانه ۴۰۵ فرانتک 
۱۲۳۰۰۰۰

سر سیلندر کامل پراید زیمنس دینا پارت 
۱۷۰۰۰۰

سر سیلندر نیمه دوگانه ۴۰۵ کیک با واشر 
۱۳۹۰۰۰۰

سه شاخه پلوس ۲۴ خار ۴۰۵ عظام 
۴۵۰۰۰

سیبک زیر کمک ۴۰۵ امیرنیا 
۲۹۰۰۰

سیبک فرمان ۲۰۶ امیرنیا 
۴۴۰۰۰ 

سیبک فرمان ۴۰۵ امیرنیا 
۴۲۰۰۰

دینام ۹۰ آمپر پراید عظام 
۸۳۰۰۰۰

دینام ۴۰۵ عظام 
۸۹۰۰۰۰

بلبرینگ وسط پلوس پژو هرینگتون 
۲۳۰۰۰

تسمه سفت کن پژو هرینگتون 
 ۶۱۰۰۰

استپر رانا 
 ۶۴۰۰۰

بلبرینگ چرخ پژو  هرینگتون ۲۰۶ 
 ۹۴۰۰۰

بلبرینگ چرخ عقب هرینگتون  ۲۰۶ 
۶۷۰۰۰

تسمه تایم گیتس( پاور گریپ) tu5 
۱۹۵۰۰۰

تسمه دینام  گیتس(پاور گریپ)tu5 
۱۲۰۰۰۰

لنت جلو پراید هرینگتون 
۶۰۰۰۰

لنت جلو تیبا هرینگتون مدل قدیم 
۹۹۰۰۰

لنت جلو تیبا و ریو هرینگتون 
 ۱۰۷۰۰۰

رله دوبل ۴۰۵ دینا پارت UFO 
۳۶۰۰۰

رله فن ۴۰۵ دینا پارت UFO 
۱۹۵۰۰

ذغال استارت ۴۰۵ عظام 
۳۹۰۰۰

سر پلوس ۲۰ خار ABS پراید امیرنیا 
۲۱۰۰۰۰

سر پلوس ۲۰ خار پراید امیرنیا 
۲۰۵۰۰۰

سر پلوس ۲۰ خار ABS پراید دینا پارت 
۲۰۵۰۰۰

سر پلوس ۲۰ خار پراید عظام 
۲۰۵۰۰۰ 

سر پلوس ۲۰ خار ABS پراید عظام 
۲۱۲۰۰۰

سر پلوس ۲۲ خار ۲۰۶ عظام 
۲۱۰۰۰۰

سر پلوس ۲۲ خار ABS ۴۰۵ عظام (کافکو) 
۲۱۸۰۰۰

اتوماتیک استارت ۴۰۵ عظام قدیم
۸۹۰۰۰

اتوماتیک استارت ۲۰۶ عظام 
۸۹۰۰۰۰

استارت ۴۰۵ عظام 
۴۵۰۰۰۰

استارت پراید عظام 
۴۵۰۰۰۰