کاتالیزور پراید یورو۴ 
۹۹۰۰۰۰
کاتالیزور پراید معمولی 
۶۵۰۰۰۰
کاتالیزور پژو 
۱۴۹۵۰۰۰
کاتالیزور سمند 
۱۴۹۵۰۰۰
کاتالیزور تیپ ۵ 
۱۲۳۵۰۰۰
کاتالیزور تیپ ۲ 
۱۲۲۵۰۰۰
کاتالیزور پیکان 
۱۰۷۵۰۰۰

واشر سرسیلدر تمل لیبل دار استاندارد ایساکو
 ۷۵۰۰۰
واشر سرسیلندر تمل لیبل دار تعمیری ایساکو
 ۸۵۰۰۰
واشر سر سیلندر میلور ایساکو
۱۹۸۰۰۰