زنجیر سفت کن پل فیروزه
۲۴۵۰۰
زنجیر موتور خزر
۲۹۰۰۰
در سوپاپ پویا کار
۱۹۵۰۰۰

پولک اب اصفهان
پراید 
۲۷۰۰۰
پیکان 
۳۶۰۰۰
پژو
۲۱۰۰۰

استپر یوفو پراید و پیکان
۸۰۰۰۰

جعبه فرمان هیدرولیک پراید

۱۴۴۰۰۰۰ mbc

شرکتی
۱۳۹۰۰۰۰