تسمه ۱۵۷۵ کونتی بارمان کیمیا اصلی تعدادمحدود
۱۴۰۰۰۰

تسمه ۱۵۶۵ و ۱۵۷۵ فرانتک
۸۳۰۰۰