لنت جلو پراید فرانتک
۷۹۵۰۰

اگزوز بازاری

منبع عقب ۴۰۵ 
۱۸۵۰۰۰
منبع عقب پراید
۹۵۰۰۰
منبع وسط ef7
۲۵۵۰۰۰
گلویی اگزوز پراید
۶۸۵۰۰
گلویی ۴۰۵ 
۱۰۵۰۰۰

میل پلوس پیکان تبریز
۸۶۰۰۰

درب رادیات رویش
 فلزی
۸۰۰۰
پلیمری
۷۰۰۰
پژو
۱۶۰۰۰

لنت جلو پارس ابی
۶۲۰۰۰
دینا تک پراید کره ای
۶۸۰۰۰

تسمه ۱۵۷۵ کونتی بارمان کیمیا اصلی تعدادمحدود
۱۴۰۰۰۰

تسمه ۱۵۶۵ و ۱۵۷۵ فرانتک
۸۳۰۰۰

بلبرینگ چرخ جلو پیکان mwh
 ۵۵۰۰۰
بلبرینگ چرخ جلو پرایدmwh
 ۸۴۵۰۰
بلبرینگ چرخ جلو پژو ۴۰۵ mwh
 ۱۱۸۰۰۰
بلبرینگ کلاج پیکان mwh
۹۹۰۰۰
بلبربنگ کلاج پراید mwh
۶۵۰۰۰
بلبرینگ کلاج پژو ۴۰۵ mwh
۶۷۰۰۰
بلبرینگ چرخ عقب پیکان mwh
 ۷۵۰۰۰
بلبرینگ چرخ عقب پراید قدیم mwh
۵۵۰۰۰
واتر پمپ پراید mwh
 ۱۶۹۰۰۰
واتر پمپ پژو mwh
۱۹۲۰۰۰
 بلبربنگ چرخ جلو قدیم پراید mwh
 ۴۴۰۰۰
 استپر پراید دیناپارت
 ۹۰۰۰۰
استور پژو دیناپارت 
۹۰۰۰۰
 دیسک و صفحه ۴۰۵ دایکن
 ۱۲۵۰۰۰۰
دیسک و صفحه رانا دایکن
 ۱۷۲۰۰۰۰
 دسته موتور ۲سر پیچ ۴۰۵ ispco
۴۶۵۰۰

فروش بصورت کارتنی

چهارشاخه پیکان طوس 
۴۳۰۰۰

رینگ پارس پراید 
۱۲۰۰۰۰

رینگ پژو پارس 
۱۵۰۰۰۰

کمک جلو پژو عظام
۳۲۵۰۰۰
فقط کارتنی