اگزوز بازاری

منبع عقب ۴۰۵ 
۱۸۵۰۰۰
منبع عقب پراید
۹۵۰۰۰
منبع وسط ef7
۲۵۵۰۰۰
گلویی اگزوز پراید
۶۸۵۰۰
گلویی ۴۰۵ 
۱۰۵۰۰۰