لیست جدید ترموستات باباپارت 
ترموستات پژو ۲۳۰/۰۰۰
ترموستات پژو۲۰۶ ۳۴۰/۰۰۰
ترموستات ۲۳۰/۰۰۰ EF7
ترموستات پیکان ۲۰۵/۰۰۰
ترموستات پراید ۲۱۵/۰۰۰

رینگ ریک ۴۰۵ 
۲/۶۵۰/۰۰۰
رینگ ریک پراید جور 
۲/۴۳۰/۰۰۰