دیسک صفحه ۴۰۵ فنر دوبل کره ای وارداتی
دیسک صفحه ۴۰۵ لوک شرکتی
دیسک صفحه ۴۰۵ عظام 
دیسک صفحه ۴۰۵ عظام پلاس
دیسک صفحه ۴۰۵ دایکن 
دیسک صفحه ۴۰۵ لوک وارداتی
دیسک صفحه ۴۰۵ والو سبز وارداتی
دیسک  صفحه ۴۰۵ شایان
دیسک صفحه رانا و تیپ۵دایکن
دیسک صفحه لوک تیپ ۵ وارداتی
دیسک صفحه پراید دایکن 
دیسک صفحه پراید والو کره ای
دیسک صفحه پراید عظام 
دیسک صفحه پیکان عظام 
دیسک صفحه پیکان پلاس عظام
دیسک صفحه پیکان شرکتی
دیسک صفحه پیکان شایان
دیسک صفحه  L90 والو شرکتی
دیسک صفحه L90 ارجینال شرکتی
صفحه کلاچ تکی پری دمپر ۴۰۵ شایان
صفحه کلاچ تکی پراید شایان
صفحه کلاچ پیکان هرینگتون