طبق پراید CTR اصل کره با لیبل دیناپارت فقط و فقط ٦٥٠٠٠٠ریال(قیمت لیست طبق ٨١ هزار تومان میباشد )

لیست قیمت اجناس MWH🔵
بلبرینگ وسط پلوس٤٠٥ MWH ١٧٥٠٠٠ریال
بلبرینگ چرخ عقب پیکان MWH ٦٥٠٠٠٠ریال
بلبرینگ چرخ جلو پیکان یا عقب پراید جدید هر دست ٥١٠٠٠٠ریال
بلبرینگ چرخ عقب پراید قدیم هر دست ٥١٠٠٠٠٠ریال
بلبرینگ چرخ جلو پراید جدید معمولى٨٥٥٠٠٠ریال
بلبرینگ چرخ جلو پراید جدید شیاردار ٨٧٥٠٠٠ریال
بلبرینگ چرخ جلو٤٠٥ ١١٨٥٠٠٠٠ریال
بلبرینگ تایم٤٠٥ MWH ٧٣٠٠٠٠ریال
بلبرینگ چرخ جلو پراید قدیم ٣٩٠٠٠٠ریال
بلبرینگ کلاج٤٠٥ تخم مرغى MWH ٧٠٠٠٠٠ریال
بلبرینگ کلاج پراید MWH ٦٥٠٠٠٠ریال
بلبرینگ کلاج پیکان MWH ١٠٠٠٠٠٠ریال(تکى فاکتور نمیشود)
بلبرینگ ژامبون٤٠٥ هر دست ٧٢٠٠٠٠ریال
بلبرینگ ژامبون٢٠٦ هر دست ٦٢٠٠٠٠ریال
(قیمت بلبرینگ ها هنوز افزایش قی

زغال استارت٤٠٥ عظام ٤٤٠٠٠٠ریال

موتور فن ٤٠٥ خاری عظام ٢٢٠٠٠٠٠ریال
موتور فن پراید دو دور عظام ٢٢٠٠٠٠٠ریال

کمک پراید عظام ٢٢٥٠٠٠٠ریال(فروش به صورت دست)

لنت جلو پراید عظام ٥٠٠٠٠٠ریال

بلبرینگ چرخ جلو پراید ١٤١ عظام ٩٥٠٠٠٠ریال( قیمت فوق العاده)

سر سیلندر کامل٤٠٥بشل ٢٠٥٠٠٠٠٠ریال

کمک عقب٤٠٥ عظام٢٦٥٠٠٠٠ریال
کمک جلو٤٠٥ عظام٣٦٥٠٠٠٠ریال

دیسک ترمز چرخ جلو پراید سایپا ٧٠٠٠٠٠ریال(قیمت شرکت٧٥ هزار تومان)

زنجیر و زنجیر کش پیکان والتون٢١٥٠٠٠٠ریال
واشر سر سیلندر پیکان والتون ٥٩٠٠٠٠ریال