کیت کلاج پیکان عظام
کیت کلاج٤٠٥ عظام
کیت کلاج٤٠٥ طرح پلاس عظام
کیت کلاج٢٠٦ تیپ٢ عظام
کیت کلاج٢٠٦ تیپ٥عظتم
کیت کلاج پراید عظام
کیت کلاج پراید صادراتى عظام
کیت کلاج ریو عظام
کیت کلاج ساینا عظام
کیت کلاج روا عظام
کیت کلاج تیبا٢٠٠ میلی مترى عظام
(زیر فی شرکت)
کیت کلاج پیکان تک فروخته نمیشود

صفحه کلاج تک پراید عظام
صفحه کلاج٤٠٥ تک عظام
صفحه کلاج٢٠٦ تیپ٥ تک عظام(لوک آلمان)

بلوک سیلندر٤٠٥ فاقد شماره رسید
(همچنین درج شماره سیلندر هم صورت میگیرد)

نیم موتور ٤٠٥ کامل کارتل بسته شده فقط و فقط با قیمت ٤٨٠٠٠٠٠٠ریال

صفحه کلاج٤٠٥عظام٢٦٠٠٠٠٠ریال
صفحه کلاج ٢٠٦ تیپ٥ اوک آلمان در بسته بندی عظام٤٧٥٠٠٠٠ریال
صفحه کلاج پراید عظام١٩٠٠٠٠٠ریال

یاتاقان استاندارد پنجاه بیست و پنج پراید تعداد محدود رسید

یاتاقان استاندارد٤٠٥ -سی٤٠٥ تعداد محدود رسید

یاتاقان ١٠ پیکان بغل یاتاقان پیکان تعداد رسید

تمامى یاتاقان ها تعداد محدود میباشد و اولویت فقط و فقط با مشتریان فعال میباشد

سرپلوس پراید٢٠ خار ساده و ABS و پژو ٢٢ خار ABS عظام با بهترین قیمت موجود

بلبرینگ چرخ جلو پراید جدید هرینگتون ٧٠٠٠٠٠ریال