یاتاقان ٣٠ پیکان ایران ٢٧٠٠٠٠٠ریال

اجناس سایپا ورودی جدید با بهترین قیمت ها

تسمه تایم پراید سایپا(داخل اوپتى بلت)فقط و فقط ١١٠٠٠٠٠ریال(هفده هزار تومان زیر قیمت شرکت)

تسمه تایم ال٩٠ سایپا٣٠٠٠٠٠٠ریال

دسته موتور ٢ پراید سایپا فقط و فقط ٣٠٠٠٠٠ریال(هم قیمت برند هاى متفرقه بازار!!!!!!)

دسته موتور ١ پراید سایپا فقط و فقط ٣٤٠٠٠٠ریال(فوق العاده قیمت عالى)

پوسته گیربکس کوچک پراید سایپا ٢٩٠٠٠٠٠ریال