مقاومت فن پراید سایپا فقط و فقط ١٦٠٠٠٠ریال

گیت سوپاپ پراید ساوه ٤٥٠٠٠٠ریال
گیت سوپاپ٤٠٥ ساوه ٧٠٠٠٠٠ریال

واشر سر سیلندر پراید والتون ٣٩٠٠٠٠ریال          واشر سر سیلندر پیکان والتون ٥٩٠٠٠٠ریال.            زنجیر و زنجیر سفت کن پیکان والتون٢١٥٠٠٠٠ریال

کسری هاى سوپاپ ساوه رسید
سوپاپ٤٠٥
سوپاپ پیکان استاندارد 
اول
دوم
سوم
سوپاپ سمند ملى
سوپاپ٢٠٦ تیپ٥ 
تیبا
پراید یورو٤
پراید معمولى

زنجیر موتور پیکان فاى٣٢٠٠٠٠ریال

زنجیر سفت کن پیکان فاى٥٥٠٠٠٠ریال

زنجیر سفت کن پیکان اچ پی سی ١٣٠٠٠٠٠ریال

بوش تکی میل سوپاپ پیکان اچ پی سی ١٦٠٠٠٠٠ریال
بوش میل سوپاپ و بوش شاتون پیکان اچ پى سی٢٠٠٠٠٠٠ریال

تسمه تایم پراید اوپتى بلت 💰

یاتاقان ٢٥ پراید ثابت و متحرک ایران٣٢٥٠٠٠٠ریال

یاتاقان٥٠ پراید ثابت و متحرک ایران

بغل یاتاقان پراید استاندارد ایران

افزایش بی سابقه سر سیلندر هاى بشل
سر سیلندر٤٠٥ کامل بشل قیمت لیست ٢٥٢٠٠٠٠٠ریال میباشد که با تخفیف ده درصدى نسبت به لیست جدید با قیمت ٢٢٧٠٠٠٠٠ریال موجود میباشد