تایم رایکالتون
پراید
۱۰۱۰۰۰
پژو
۱۴۶۰۰۰
تیپ ۵
۳۱۰۰۰۰

درب سوپاپ تیبا مژده  وصل
۱۴۰۰۰۰
درب سوپاپ مژده ۴۰۵
۲۳۵۰۰۰

پمپ انژکتور کامل پراید ۴ فیش و ۶ فیش با ضمانت
۲۰۰۰۰۰