یاتاقان ثابت و متحرک پراید استاندارد بوش ایران
۲۰۰۰۰۰۰ ریال

یاتاقان ثابت و متحرک ۰۵۰ ، ۴۰۵ بوش ایران
۲۵۰۰۰۰۰ ریال


میل لنگ پراید عظام
۳۹۵۰۰۰۰ ریال

میل لنگ ۴۰۵ عظام
۴۹۵۰۰۰۰ ریال


پیستون نیمه STD EF7 عظام
۵۵۰۰۰۰۰ ریال

پیستون نیمه ROA جور عظام
۴۶۵۰۰۰۰ ریال

پیستون نیمه RD STD عظام
۴۶۵۰۰۰۰ ریال

پیستون نیمه ۰۲۰ RD عظام
۴۶۵۰۰۰۰ ریال

 


پیستون بارینگ پراید جور TP (ژاپن)
۴۳۰۰۰۰۰ ریال

بوش پیستون با رینگ ۴۰۵ عظام (MEINBERG)
۹۴۰۰۰۰۰ ریال

پیستون نیمه پراید جور عظام
۲۴۰۰۰۰۰ ریال

پیستون نیمه تیبا جور عظام
۲۸۰۰۰۰۰ ریال

پیستون نیمه پیکان جور عظام
۴۴۰۰۰۰۰ ریال

کوئل ۲۰۶ تیپ ۵ عظام
۷۱۰۰۰۰۰ ریال


کمک فرمان ۴۰۵ عظام
۱۹۵۰۰۰۰ ریال

۹۸.۰۴.۲۵
موتور فن خاری ۴۰۵ امکو
۲۲۰۰۰۰۰ ریال

موتور فن دو دور پراید امکو
۲۲۰۰۰۰۰ ریال


مغزی پمپ بنزین پراید بوش
 ۱۱۰۰۰۰۰ ریال

مغزی پمپ بنزین پراید یونیکس دینا پارت
۱۲۰۰۰۰۰ ریال


سر سیلندر کامل زیمنس پراید دینا پارت
۱۸۴۰۰۰۰۰ ریال


تسمه کولر پراید صاف عظام
۳۱۵۰۰۰ ریال

تسمه دینام پراید صاف عظام
۳۱۵۰۰۰ ریال

سر سیلندر کامل  دوگانه ۴۰۵ عظام
۲۵۳۰۰۰۰۰ ریال

سر سیلندر نیمه دوگانه ۴۰۵ عظام
۱۵۳۰۰۰۰۰ ریال


کمک فنر عقب وانت پیکان عظام
۲۰۰۰۰۰۰ ریال

کمک فنر عقب سمند عظام
۲۸۵۰۰۰۰ ریال

کمک فنر عقب ۴۰۵ عظام
۲۸۵۰۰۰۰ ریال

کمک فنر عقب پیکان سواری ۱۸۵۰۰۰۰ ریال

کمک فنر جلو پراید عظام
۲۳۵۰۰۰۰ ریال

کمک فنر عقب پراید عظام
۲۳۵۰۰۰۰ ریال

کمک فنر جلو ۴۰۵ عظام
۳۶۵۰۰۰۰ ریال

کمک فنر عقب ۲۰۶ عظام
۲۸۰۰۰۰۰ ریال

کمک فنر جلو سمند عظام
۳۶۵۰۰۰۰ ریال

کمک فنر جلو پیکان عظام
۳۸۵۰۰۰۰ ریال

کمک فنر جلو ۲۰۶ عظام
۳۴۰۰۰۰۰ ریال


رله فن ۴۰۵ دینا پارت UFO
۲۵۰۰۰۰ ریال

سر پلوس ۲۰ خار پراید عظام
۲۲۵۰۰۰۰ ریال

سر پلوس ۲۰ خار ABS پراید عظام 
۲۳۵۰۰۰۰ ریال


دینام ۴۰۵ عظام
۱۰۸۰۰۰۰۰ ریال

دینام ۲۰۶ عظام
۱۱۴۰۰۰۰۰ ریال


کیت کلاچ روآ عظام
۶۷۰۰۰۰۰ ریال

کیت کلاچ ال ۹۰ عظام
۷۱۰۰۰۰۰ ریال

کیت کلاچ ساینا عظام
۷۹۰۰۰۰۰ ریال

کیت کلاچ ریو عظام 
۶۱۰۰۰۰۰ ریال

کیت کلاچ تیبا ۲۰۰ میل عظام
۶۹۰۰۰۰۰ریال

کیت کلاچ پیکان پلاس عظام
۷۳۰۰۰۰۰ ریال

کیت کلاچ پیکان معمولی عظام
۷۱۰۰۰۰۰ ریال

کیت کلاچ پیکان پژویی عظام
۷۳۰۰۰۰۰ ریال

کیت کلاچ پراید صادراتی عظام
۵۱۰۰۰۰۰ ریال

کیت کلاچ پراید پری دمپر عظام
۵۰۰۰۰۰۰ ریال

کیت کلاچ پراید پلاس عظام
۴۷۰۰۰۰۰ ریال

کیت کلاچ ۴۰۵ پلاس عظام
۹۰۰۰۰۰۰ ریال

کیت کلاچ ۲۰۶ تیپ ۲ عظام
۸۳۰۰۰۰۰ ریال


وایر شمع پراید زیمنس دینا پارت UFO
۷۴۰۰۰۰ ریال

وایر شمع پراید ساژم دینا پارت UFO
۷۷۰۰۰۰ ریال


واشر سر سیلندر پیکان والتون
۶۰۰۰۰۰ ریال


مدول بخاری ۴۰۵ دینا پارت
۹۰۰۰۰۰ ریال


مپ سنسور زیمنس پراید دینا پارت
۱۱۰۰۰۰۰ ریال


لنت جلو پراید پارس سبز
۶۹۰۰۰۰ ریال

لنت جلو ۴۰۵ پارس آبی
۱۲۲۰۰۰۰ ریال