سنسور میل سوپاپ ساژم DC MOTOR

سنسور میل سوپاپ زیمنس DC MOTOR

لنت جلو تیبا قدیم

بوش جعبه فرمان پراید اصلی

مغزی پمپ بنزین پراید TAGAتایوانی با گارانتی

مغزی پمپ بنزین206.HARRINGTON

مغزی پمپ بنزین پرایدHARRINGTON

لوازم کاربراتور پراید با گارانتی

4شاخ گاردان پیکان TOYOباگارانتی

لوله فرعی پراید شرکتی