۹۹.۰۵.۰۴
دسته راهنما پراید الپا
۱۶۰۰۰۰۰ ریال

دسته راهنما سمند AMT
۱۱۳۰۰۰۰ ریال

دسته راهنما ۴۰۵ AMT
۱۰۹۰۰۰۰ ریال

۹۹.۰۵.۰۴
بلبرینگ چرخ جلو ۱۴۱ حامد 
۹۵۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ چرخ جلو ۴۰۵ حامد
۱۴۰۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ چرخ عقب پیکان حامد ( تعداد محدود )
۷۵۰۰۰۰ ریال

۹۹.۰۵.۰۴
اتوماتیک استارت ۲۰۶ عظام ( جدید و قدیم )
۱۱۵۰۰۰۰ ریال

اتوماتیک استارت ۴۰۵ عظام ( جدید و قدیم )
۱۱۵۰۰۰۰ ریال

اتوماتیک استارت پراید قربانی
۱۱۰۰۰۰۰ ریال

۹۹.۰۵.۰۴
استارت ۲۰۶ عظام
۶۱۰۰۰۰۰ ریال

استارت ۴۰۵ عظام
۶۱۰۰۰۰۰ ریال

استارت پراید عظام
۶۰۵۰۰۰۰ ریال

استارت ال ۹۰ عظام
۸۳۰۰۰۰ ریال

۹۹.۰۵.۰۴
اویل پمپ پراید دینا پارت 
۱۶۰۰۰۰۰ ریال

اویل پمپ پیکان انژکتور عظام
۱۶۵۰۰۰۰ ریال

۹۹.۰۵.۰۴
بغل یاتاقان سمند ملی بوش ایران
۴۸۰۰۰۰ ریال

بغل یاتاقان پیکان بوش ایران
۶۰۰۰۰۰ ریال

۹۹.۰۵.۰۴
بلبرینگ چرخ جلو ۱۴۱ پراید عظام
۱۰۲۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ چرخ جلو ۱۴۱ پراید یونیکس دینا پارت
۱۲۷۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ چرخ جلو ۱۴۱ پراید HPC
۸۵۰۰۰۰ ریال

۹۹.۰۵.۰۴
بلبرینگ وسط پلوس ۴۰۵ دینا پارت
۲۸۰۰۰۰ ریال

۹۹.۰۵۰۴
بلبرینگ تسمه تایم پراید دینا پارت
۹۸۰۰۰۰ ریال

۹۹.۰۵.۰۴
بلبرینگ چرخ عقب پیکان عظام
۸۲۰۰۰۰ ریال

۹۹.۰۵.۰۴
بلبرینگ کلاچ ۴۰۵ دینا پارت
۱۰۰۰۰۰۰ ریال

۹۹.۰۵.۰۴
بوش شاطون روآ بوش ایران
۸۰۰۰۰۰ ریال

۹۹.۰۵.۰۴
بوش و پیستون ۲۰۶ تیپ ۲ عظام
۷۲۵۰۰۰۰ ریال

بوش و پیستون کامل ۴۰۵ با رینگ Meinberg
۹۸۰۰۰۰۰ ریال

بوش و پیستون جدید ۴۰۵ عظام
۶۱۰۰۰۰۰ ریال

۹۹.۰۵.۰۴
بوق ۴۰۵ دینا پارت
۱۰۳۰۰۰۰ ریال

۹۹.۰۵.۰۴
پمپ هیدرولیک ۴۰۵ دینا پارت
۷۳۰۰۰۰۰ ریال

۹۹.۰۵.۰۴
پیستون نیمه پیکان  ( جور )عظام
۴۶۰۰۰۰۰ ریال

پیستون نیمه روآ ( جور ) عظام
۵۰۵۰۰۰۰ ریال

پیستون تیبا عظام ( استاندارد ، ۰۲۵ و ۰۵۰ )
۳۱۰۰۰۰۰ ریال

پیستون کامل پراید با رینگ TP ژاپن
۴۷۶۰۰۰۰ ریال

پیستون نیمه پراید عظام ( جور )
۲۵۸۰۰۰۰ ریال

پیستون نیمه RD ( استاندارد ، ۰۲۰ )
۴۶۰۰۰۰۰ ریال

پیستون استاندارد سمند ملی عظام
۶۰۰۰۰۰۰ ریال

۹۹.۰۵.۰۴
تسمه دینام ۴۰۵ دینا پارت
۱۳۰۰۰۰۰ ریال

تسمه دینام پراید صاف عظام
۳۳۰۰۰۰ ریال

تسمه کولر پراید صاف عظام
۳۳۰۰۰۰ ریال