لنت جلو پراید پارس آبى فقط و فقط ٧٢٠٠٠٠ریال (پنج هزار تومان پایین تر از لیست شرکت)

لنت جلو پراید پارس سبز ٦٥٠٠٠٠ریال

لنت جلو پیکان پارس آبى ٦٧٥٠٠٠ریال

لنت جلو پیکان پارس سبز ٥٩٥٠٠٠ریال

لنت جلو٤٠٥ آبى پارس١١٨٠٠٠٠ریال

لنت و کفشک عقب کامل پیکان پارس آبى١٣٣٠٠٠٠ریال

لنت عقب٤٠٥ پارس آبى١٥٠٠٠٠٠ریال

لنت جلو٤٠٥ پارس سبز ٩٢٠٠٠٠ریال(پنج هزار تومان پایین از از قیمت لیست)

لنت جلو رانا پارس آبى١٥٢٠٠٠٠ریال(هجده هزار تومان پایین تر از لیست شرکت)

لنت جلو ٢٠٦ تیپ٥ پارس صادراتى ١٦٠٠٠٠٠ریال(٢٢هزار تومان پایین از لیست شرکت )

لنت جلو سمند ملى پارس سبز ١٢٠٠٠٠٠ریال(هفت هزار تومان پایین تر از قیمت شرکت)

شمع موتور دو پلاتین بوش روسیه ٣١٠٠٠٠ریال

شمع موتور تک پلاتین بوش روسیه ٢٢٨٠٠٠ریال

شمع موتور ٢٠٦ تیپ٥ بوش روسیه ٣٣٥٠٠٠ریال

سرپلوس پراید ٢٠ خار ABS ساخت GSPدیناپارت فقط و فقط ٢٢٠٠٠٠٠ریال(قیمت لیست شرکت ٢٦٠ هزار تومان!!!!!!!!)

سرپلوس٤٠٥ ٢٢ خار وسط ABS ساخت GSP دیناپارت ٢٣٠٠٠٠٠ریال(قیمت لیست ٢٨٠هزار تومان!!!!!!!)

اجناس ورودی جدید عظام⚪️🔵🔴

پیستون پیکان تمامى سایز ها ٤٨٠٠٠٠٠ریال
پیستون پراید عظام تمامى سایز ها ٢٦٠٠٠٠٠ریال

پیستون یورو ٤ تمامى سایز ها ٣١٠٠٠٠٠ریال
پیستون تیبا تمامى سایز ها ٣١٠٠٠٠٠ریال
پیستون قلبى تمامى سایز ها ٣١٠٠٠٠٠ریال

بوش و پیستون٢٠٦ عظام ٧٤٠٠٠٠٠ریال

بوش و پیستون٤٠٥ عظام ٦٠٠٠٠٠٠ریال
(قیمت جدید ٦٤٠ هزار تومان میباشد)
فوق العاده خوش قیمت

انواع موتور فن پراید و پژو
خارى٢٢٥٠٠٠٠ریال
دو دور ٢٢٥٠٠٠٠ریال

کویل سمند ملی عظام ٢١٣٠٠٠٠ریال

سه شاخه پلوس پراید ٢٠ خار عظام ٥٣٠٠٠٠ریال

بلبرینگ چرخ جلو ١٤١ عظام ١٠٠٠٠٠٠ریال
(ادامه آفر اسثنایى .....

سرپلوس پراید ٢٠ خار ABSعظام ٢٥٢٠٠٠٠ریال
سرپلوس پراید ٢٠ خار ساده عظام ٢٢٥٠٠٠٠ریال
سرپلوس ٤٠٥ ٢٢ خار وسط ABS عظام ٢٤٥٠٠٠٠ریال

مشعلی گیربکس پراید ٢٠ خار جدید ABS عظام ٢٧٠٠٠٠٠ریال

زغال استارت٤٠٥ عظام٥٠٠٠٠٠ریال
جا زغال استارت به همراه زغال جدید٤٠٥ عظام١٠٥٠٠٠٠ریال

کمک پراید عظام دست کامل ٢٥٥٠٠٠٠ریال

میل سوپاپ پراید عظام سه مدل ١٤٢٠٠٠٠ریال
میل سوپاپ٤٠٥ عظام ١٧٥٠٠٠٠ریال

شاتون پراید عظام ٦٣٠٠٠٠ریال(شش هزار تومان زیر فی جدید)

شاتون٤٠٥ عظام١١٠٠٠٠٠ریال

شاتون روا عظام ١١٥٠٠٠٠ریال

سر سیلندر کامل ٤٠٥ عظام ٢٥٥٠٠٠٠٠ریال(صد هزار تومان زیر فی جدید!!!!!!!)

سر سیلندر ٤٠٥ خالى دوگانه سوز عظام 
قیمت عالی