لیست قیمت لنت ترمزدیسک لنت کارتنی
لنت جلوپیکان اردی تعداد20دست 49500 ت
لنت جلوپیکان وآردی گوشه دارتعداد20دست51000 ت
لنت جلوپرایدتعداد20دست 52000
لنت جلوپی کی تعداد20دست 52000
لنت جلومزدا1600و2000،تعداد16دست قیمت63000 ت
لنت جلوپژو405،سمندوپارس تعداد20دست 68500 ت
لنت جلورنوساندروتعداد16دست 69500
لنت جلوال نودوساندروتعداد16دست 69500
لنت جلوتیباطرح ریوتعداد16دست 69500
لنت جلو206تیپ دووسه5تعداد12دست 72000هزارریال

لنت جلو206تیپ 5و6و207پژوتعداد12دست83000
لنت عقب206تیپ پنج وششوH30کراس تعداد24دست 64000
لنت جلو رانا وH30کراس تعداد16دست 85000 ت
لنت عقب هیونداسوناتا2009تعداد20دست قیمت 69000
 لنت عقب هیونداالنترا وولستر وسراتو،اپتیما،آپیروس

،جامکان،راناتعداد20دست قیمت 69000
لنت جلوتیبا،سایناتعداد12دست قیمت 73000
لنت جلودنا تعداد16قیمت  860000
لنت جلوسمندEF7 وLXسورن تعداد16دست قیمت 86500
لنت جلوزانتیاو2000تعداد10دسترقیمت 96000

لنت عقب زانتیا1800و2000تعداد20دست 670000
لنت جلونیسان دیسکی تعداد16دست83000
لنت جلوون دلیکاتعداد10دست 69000
لنت جلوسوزوکی ویتاراتعداد12دست98000
لنت جلوماکسیماوتیناوجوک وJ5 تعداد10دست قیمت 110000
لنت عقب دناوTU5تعداد20دست قیمت 72000
لنت جلوهیونداسانتافه وکیاسورنتووسانگ اکتیون تعداد10دست قیمت 240000
لنت جلومزدا سهC30وولوC70تعداد6دست 1220000
لنت جلوبرلیانس H330وH320تعداد 8دست قیمت  1120000
لنت جلونیسان رونیزتعداد10دست قیمت98000
لنت جلوهیونداتوسان وIX35وIX40کیااسپورتج

وجک S5وچانگان تعداد16دست قیمت  1950000
لنت جلوMVM550و530وX333وX22و315وCHERYو

ARRIZO5وLEFANX60تعداد16دست قیمت 130000هزارریال