سوپاپ ساوه
پراید 
۲۰۰۰۰۰
یورو۴
۲۱۵۰۰۰
تیبا
۲۱۵۰۰۰

پمپ بنزین کاربرات پراید
۱۲۰۰۰۰

بلبرینگ ژامبون405
RSCO

دستی 
80000t
با ضمانت

دیسک‌و صحفه پیکان عظام 
715000t

استارت پیکان‌عظام
700000t

کمک پراید جلو
250000

عقب پراید
255000