درب صندوق صبا٥٠٠٠٠٠

رام زیر موتور پراید١١٥٠٠٠

قوطی زیر رادیاتور پراید١٢٠٠٠٠

گلگیر١٣٢     ٢١٥٠٠٠

گلگیر ساینا٢٣٠٠٠٠

درب موتور تیبا٧٣٠٠٠٠

درب موتور ساینا٧٥٠٠٠٠

درب موتور١٣٢   ٤٧٠٠٠٠

پوسته سقف تیبا٤٢٠٠٠٠

درب صندوق ال٩٠    ٣١٠٠٠٠٠

درب عقب ال٩٠      ٤٠٥٠٠٠٠