لیست محصولات رایو
سرپلوس ۱۹ خارABS پراید 220000ت
سرپلوس ۲۰خاABSپراید. 220000 ت
سرپلوس ۲۰خادسادپراید. 210000. ت
مشعلی پلوس ۲۰،۱۹خارساده ABSپراید. 243000. ت
پلوس کامل کوتاه ABS پراید. 635000ت
پلوس کامل بلندABSپراید. 655000. ت
سه شاخه پلوس ۱۹خار ساده پراید. 49000. ت
سرپلوس ۲۰خارABS. تیبا. 245000. ت
سرپلوس ۲۲خار ریو. 269000. ت
سرپلوس ۲۲خارABS ریو. 285000. ت
توپی چرخ عقب ABSپژو ۴۰۵. 295000. ت
سرپلوس ۲۲خاروسطABS پژو ۴۰۵. 260000 ت
سرپلوس ۲۴خارABSپژو۴۰۵.  320000. ت
سرپلوس ۳۴خارABS پژو. 298000. ت
مشعلی ۲۴خارکوتاهABSپژو۴۰۵. 315000ت
مشعلی ۲۴خاربلندABS. ۴۰۵ قیمت. 455000
پلوس کوتاه ABSپژو۴۰۵.  798000. ت
پلوس کامل بلندABSپژو۴۰۵. 950000.ت
سرپلوس ۲۱خارABS پژو۲۰۶.  299000. ت
مشعلی ۲۲خارکوتاه پژو۲۰۶. 275000. ت
سه شاخه پلوس۲۱خارپژو۲۰۶. 68000ت
مشعلی ۲۲خاربلند۲۰۶TU5.RUNNAق. 475000. ت
سرپلوس ABSپژو۲۰۶.TU5.RUNNA. 299000. ت
مشعلی ۲۲خاربلند۲۰۶TU5. قیمت. 475000 ت
پلوس کامل کوتاه ABSپژو ۲۰۶TU5.RUNNA
قیمت. 850000. 

 

 

پلوس کامل بلندABSپژو۲۰۶TU5.AUNNA/ قیمت. 1080000. ت
پلوس کامل بلند۲۰۶اتوماتیک407/207/206SD قیمت1170000. ت
پلوس کامل کوتاه ۲۰۶اتوماتیک407/207/206SD قیمت. 985000. ت
مشعلی کوتاه ۲۲خار206ABS /TU5قیمت299000.  ت
پلوس کامل 24خاربلندسمندEF7. قیمت. 998000.  ت
مشعلی پلوس22خاربلندسمندEF7. قیمت. 450000. ت
سرپلوسL90/Sandrero قیمت. 280000. ت
گردگیرداخلی. ۲۳خار L90/ قیمت. 160000. ت
گردگیرداخلی 20خارL90. قیمت. 65000. ت

قیمتها کارتنی ونقدی میباشد