لولای درب ال 

درب منبع  شیشه شور ال 

توری سپر ال پلاس 
//

چراغ جلو ال 

خطر عقب ال 
 
با سوکت

فیلتر روغن ایساکو

دیسک چرخ فردو ال

رادیاتور اب ال 

وانت

مدل بالا

 

 

طبق ال

چپ راست

اوکاپ ایتالیا ایساکو
٫٫

لــولــا درب صــنــدوق الــ
چــپــ
راســت

سگدست ال 
ABS
چپ راست
اورجینال

شلگیر جلو ال پلاس 
وانت 

چراغ نمره عقب ال 
بدون سوکت 

میل موجگیر ال 
بلند
ایساکو 
٫٫

چراغ نمره عقب وانت

بلبرینگ چرخ جلو ال 
کیت بلبرینگ
SNR

میل موجگیر ال
کوتاه 
٫

ڪــمــک جــلــو الــ وانــت


٫٫

ڪــمــک جــلــو الــ
گــابــریــل ایــســاڪــو

مهره دنده عقب ال 
ایساکو 
٫

کمک عقب ال 
ایساکو 
گابریل 

خطر عقب ال پلاس

دسته موتور شاطونی ال
رنو ایساکو 
٫٫

دسته موتور ساندرو 
مشکی پلاستیکی 
رنو 

دسته موتور ساندرو 
ال وانت 
ال پلاس 
کف سفید 
رنو 
٫٫

کانال هدایت روغن 

پایه الترناتور ال
غلطک با پایه 
٫٫

فلاویل ال
 کامل

پلوس ال وانت 
چپ راست 

کمپرسور کولر ال 
والئو ایساکو 

دیاق سپر جلو ال 

گلگیر عقب ال 
استر سبز 

گلگیر جلو ال 
استر سبز 

درب صندوق ال 

سپر جلو ال وانت 

 

سپر جلو ال اتومات

سفید 

سپر عقب ساندرو سفید 

سپر عقب ال 
پارس تندر 

درب موتور ال 
همگام خودرو 

تیغه برف پاک کن ال 
سایپا 

درب داشبورد ال 

رنو  اورجینال اصلی 

پایه منبع هیدرولیک ال 

هواده داشبورد 

ساندرو  دور نقره ای 

ال معمولی 

 

سیم گاز ال 

کلید لای درب صندوق 

فولی سر میل لنگ ال 

توخالی  رنو شرکتی 

توپی چرخ جلو ال 
٫٫

فنر درب باک 

دنده ال
رنو شرکتی 

رادیــاتــور آب ڪــپــچــر
رنــو

ایربگ راست ساندرو 
کروز 
٫٫

ایربگ چپ ساندرو 
٫٫

فــیــلــتــر روغــن 
ڪــپــچــر 
رنــو
ایــســاڪــو
٫٫

فــولــی ســر مــیــل لــنــگ الــ 

تــوپــر  رنــو شــرڪــتــی

منبع هیدرولیک ال

توری زیر شیشه ال
توری جای برف پاک کن 
چپ و راست 

پرژکتور ال
مدل قدیم 

پرژکتور ال 
مدل  
٫٫

پرژکتور ال پلاس 
ساندرو 
٫٫

دوشاخه کلاچ ال 
ترک (( طرح اصلی))

عایق حرارتگیر زیر اطاق 
پالونی 
٫

دیسک و صفحه ال 
والئو ترک سایپا 
بلبرینگ تخم مرغی اورجینال 

اســتــارت الــ
والــئو لــهســتــانــ
ایــســاڪــو
٫٫

تسمه دینام

 مگان
٫٫

کمک عقب ال وانت


٫٫

پرژکتور کپچر


رنو 
٫٫

فیلتر هوا 

رنو
 داستر 

فــیــلــتــر هوا 

رنــو
 ڪــپــچــر

ایــربــگ چــپــ
الــ
مــدلــ تــا
طــرح مــگــانــ


٫٫

قــاب تــایــم پــایــیــن الــ

٫

قیفی گیربکس 
٫٫

گردگیر پلوس ال 
فرانسه ایساکو 

قاب دریچه تایم ال 

پدال گاز ال
سیمی 
/

قاب پرژکتور ال 
بیرونی 

شمع رنو روسیه ایساکو
٫

 

پــایــه آنــتــن ســقــف الــ90

٫

فــیــلــتــر بــنــزیــن الــ
ایــســاڪــو
٫

اویــل پــمــپ الــ 
رنــو وارداتــی

مــجــمــوعــه فــن الــ
مــدل بــالــا اورجــیــنــالــ

٫٫

ڪــیــت دیــنــام

٫٫

ڪــیــــت دیــــنــــام

٫٫

غــلــطــک هرزگــرد بــا پــایــه 
مــگــان

٫٫
اصــلــی

نــوار دور درب الــ

٫

ســربــاطــری مــنــفــی الــ
٫

تــلــســڪــوپــی فــرمــان ســانــدرو
اورجــیــنــال ایــســاڪــو


٫٫

تــــلــــســــڪــوپــــی فــــرمــــان الــ


٫٫

شــلــگــیــر عــقــب الــ

٫