میل موجگیر ۴۰۵ 
بوش طبق جناقی ۴۰۵ 
بوش طبق لبه دار ۴۰۵ 
بوش دوشاخه رام ۴۰۵ 
بوش کمک جعبه فرمان ۴۰۵ 
دسته موتور دو سر پیچ ۴۰۵  
دسته موتور دو سر پیچ ۲۰۶  
دسته موتور گرد فلزی ۴۰۵  
دسته موتور گرد کاچویی ۴۰۵ 
دسته موتور گرد فلزی ۲۰۶  
دسته موتور گرد کاچویی ۲۰۶ 
دسته موتور زیر باطری ۴۰۵
دسته موتور زیر باطری ۲۰۶ 
ضربه گیر دو طرفه دسته موتور ۴۰۵  
ضربه گیر مربعی اکسل عقب ۴۰۵ 
بوش پایه کمک ۴۰۵ 
بوش پایه کمک ۲۰۶ 
توپی سر کمک ۴۰۵
نعلبکی سر کمک ۴۰۵ 
توپی سر کمک  EF7
لاستیک موجگیر طرح قدیم ۴۰۵ 
لاستیک چاکدار بدون آهن ۴۰۵ 
دوشاخه رام ۴۰۵ 
دوشاخه رام ۲۰۶ 
قارچی ۴۰۵ 
بوش طبق بدونه لبه تیپ ۵ ۲۰۶ 
بوش اکسل عقب ۴۰۵ 
کاسه نمد پلوس ۴۰۵
کاسه نمد چرخ عقب ۴۰۵
منجید اگزوز ۴۰۵ 
منجید اگزوز ۲۰۶ 
گردگیر قرقری فرمان  ۴۰۵ 
گردگیر پلوس سمت چرخ ۴۰۵ 
گرگیر پلوس خاردار ۴۰۵ 
گردگیر پلوس کوچک ۴۰۵ 
گردگیر پلوس کوچک سمند 
گردگیر پلوس بزرگ سمند 
گردگیر پلوس ۲۰۶ تیپ ۲ 
گردگیر پلوس خاردار ۲۰۶ تیپ ۲ 
گردگیر پلوس ۲۰۶ تیپ ۵ 
گردگیر پلوس خاردار ۲۰۶ تیپ ۵  
گردگیر کمک ۴۰۵ 
گردگیر جعبه فرمان چپ ۴۰۵ 
گردگیر جعبه فرمان راست ۴۰۵ 
گردگیر جعبه فرمان ۲۰۶ 
واشر درب سوپاپ ۴۰۵  
واشر درب سوپاپ ۲۰۶
گردگیر سیبک فرمان ۴۰۵ 
گردگیر سیبک زیر کمک ۴۰۵ 
پیکان
ستیک سه گوش پیکان 
لاستیک قامه پیکان 
لاستیک تعادل پیکان
لاستیک موجگیر پیکان 
لاستیک چاکدار پیکان 
لاستیک دو تیکه رام پیکان 
لاستیک کمر باریک پیکان 
بوش طبق لاستیکی پیکان 
بوش طبق فلزی لندروری پیکان 
گردگیر سیبک پیکان 
گردگیر کمک پیکان 
واشر درب سوپاپ سیلیکونی پیکان 
منجید اگزوز پیکان 
پراید - تیبا
توپی سر کمک پراید  
دسته موتور شماره ۱ پراید  
دسته موتور شماره ۲ پراید  
دسته موتور شماره ۳ پراید 
بوش طبق لاستیکی پراید 
بوش طبق فلزی پراید 
بوش کمک عقب فلزی پراید
بوش اکسل پراید 
گردگیر پلوس پراید 
گردگیر پلوس خاردار پراید 
گردگیر پلوس abs پراید 
گردگیر کمک عقب پراید 
گردگیر کمک جلو پراید 
گردگیر جعبه فرمان پراید 
گردگیر جعبه فرمان هیدرولیک پراید 
لاستیک نری کمک پراید 
لاستیک مادگی کمک پراید
لاستیک تعادل پراید 
لاستیک چاکدار پراید 
ضربه گیر فنر لول جلو پراید 
ضربه گیر فنر لول عقب پراید
ضربه گیر فنر لول CNG پراید
ضربه گیر فنر لول مزدایی  
واشر درب سوپاپ پراید 
واشر درب سوپاپ یورو ۴ پراید 
منجید اگزوز پراید 
لاستیک خورشیدی رام پراید 
لاستیک ساده رام پراید 
کاسه نمد چرخ جلو  لبه دار پراید 
کاسه نمد چرخ جلو بدون لبه پراید
کاسه نمد چرخ عقب پراید

 

پخش لوازم جلوبندی
کاسه نمد پلوس پراید
گردگیر سیبک فرمان پراید 
گردگیر سیبک طبق پراید 
گردگیر سیلندر ترمز چرخ جلو پراید
بوش تعادل تیبا 
لاستیک چاکدار تیبا
L90
گرد گیر پلوس سمت گیریبکسL90
گردگیر پلوس کوچک L90
گردگیر پلوس سمت چرخ L90
گردگیر کمک جلو L90
گردگیر کمک عقب L90
گردگیر جعبه فرمان L90
توپی سر کمک L90
دسته موتور شاتونی L90