دیسک و صفحه عظام پیکان
۷١٠٠٠٠تومان 
دیسک و صفحه عظام پیکان پلاس
۷٦٥٠٠٠تومان
دیسک و صفحه ۴۰۵ عظام 
٨٧٠٠٠٠تومان
دیسک و صفحه ۴۰۵ عظام پلاس
۹٥٠٠٠٠تومان
دیسک و صفحه روا عظام 
۷۱۰۰۰۰تومان
دیسک و صفحه پراید عظام 
٤٧٠٠٠٠تومان
دیسک و صفحه ال۹۰ عظام
۷۷۰۰۰۰تومان

 

قیمت های بالا تعداد می باشد و به تعداد کمتر از ۵۰ عدد اضافه میشود