پخش تسمه اوپتی

تسمه دینام پراید دنده ای اوبتی بلت

تسمه دینام منجیددار پراید اوبتی بلت

تسمه کولر دنده ای پراید اوبتی بلت

تسمه کولر دنده ای پراید رایکالتون

تسمه تایم ۴۰۵ اوپتی

تسمه تایم پرایو اوپتی