دیسک صفحه عظام پراید
۵۰۰۰۰۰
دیسک صفحه پراید پلاستکس
۵۹۰۰۰۰
دیسک صفحه والو پراید کره ای
۷۱۵۰۰۰
دیسک صفحه دایکن پراید 
۶۹۰۰۰۰
دیسک صفحه تیبا ۲۰۰میل والو کره ای
۸۸۵۰۰۰
دیسک صفحه تیبا ۲۱۵میل پلاستکس
۹۹۰۰۰۰
دیسک صفحه دایکن تیبا۲۰۰میل 
۸۳۰۰۰۰
دیسک صفحه روا عظام 
۷۴۰۰۰۰
دیسک صفحه پیکان شرکتی 
۸۲۰۰۰۰
دیسک صفحه پیکان والو کره ای
۹۴۰۰۰۰
دیسک صفحه پیکان عظام 
۷۱۵۰۰۰
دیسک صفحه پیکان پلاس عظام
۷۹۰۰۰۰
دیسک صفحه پیکان پلاستکس 
۸۷۰۰۰۰
دیسک صفحه پیکان شایان
۷۴۵۰۰۰
دیسک صفحه پیکان MWH
۸۸۰۰۰۰
دیسک صفحه ۴۰۵ والو سبز هرینگتون
۱۸۸۰۰۰۰
دیسک صفحه ۴۰۵ والو سبز گپکو
۱۷۶۰۰۰۰
دیسک صفحه دایکن ۴۰۵
۱۴۶۰۰۰۰
دیسک صفحه والو ۴۰۵ کره ای پری دمپر
۱۳۹۰۰۰۰
دیسک صفحه ۴۰۵ عظام پلاس 
۱۰۰۰۰۰
دیسک صفحه ۴۰۵ عظام معمولی
۸۹۰۰۰۰
دیسک صفحه ۴۰۵ شایان 
۸۰۰۰۰۰
دیسک صفحه ۴۰۵ هرینگتون
۸۷۰۰۰۰
دیسک صفحه ۴۰۵  MWH 
۹۳۷۰۰۰
دیسک صفحه ۴۰۵ پلاستکس
۹۸۰۰۰۰
دیسک صفحه تیپ ۵ دایکن 
۱۹۵۰۰۰۰
دیسک صفحه تیپ ۵ پلاستکس 
۱۰۹۰۰۰۰
دیسک صفحه تیپ ۵ ارجینال 
۱۹۸۰۰۰۰
دیسک صفحه تیپ ۵ عظام 
۱۵۹۰۰۰۰
دیسک صفحه تیپ ۵ شایان
۹۷۰۰۰۰
دیسک صفحه تیپ ۵ سبز هرینگتون ترک
۱۸۷۰۰۰۰
دیسک صفحه رانا پلاستکس
۱۱۰۰۰۰۰
دیسک صفحه رانا عظام 
۱۵۹۰۰۰۰
دیسک صفحه رانا شایان 
۹۴۰۰۰۰

دیسک صفحه L90 عظام 
۷۹۰۰۰۰
دیسک صفحه تیپ‌۲ عظام 
۹۳۰۰۰۰
صفحه کلاچ تکی۴۰۵ شایان پری دمپر 
۳۵۵۰۰۰
صفحه کلاچ تکی ۴۰۵ MWH 
۳۵۵۰۰۰
صفحه کلاچ تکی پیکان هرینگتون
۲۹۰۰۰۰
صفحه کلاچ پیکانMWH 
۳۲۵۰۰۰
صفحه کلاچ تکی پراید شایان 
۲۳۵۰۰۰
صفحه کلاچ تکی پراید هرینگتون 
۳۱۰۰۰۰