یاتاقان ثابت و متحرک تایهو پراید استاندارد اصلی


۱۷۷۰۰۰تومان

رینگ موتور ۴۰۵ NPR ژاپن اصلی 


۱۸۵۰۰۰تومان

کوئل ۲۰۶ تیپ۵ بوجی کرد(فرانسه)


۸۴۰۰۰۰تومان

کوئل ساژم بهرام الکترونیک 
کارتنی

۱۵۰۰۰۰تومان

مدول بخاری ۴۰۵ دیناپارت 

 


خالص۱۰۰۰۰۰تومان

تسمه دینام ۴۰۵ دیناپارت 

رولنز آلمان 


۱۲۲۰۰۰تومان

سنسور دریچه گاز زیمنس دیناپارت UFO 


۹۵۰۰۰تومان