فروش ویژه ویژه غلطک هرزگرد و تسمه سفت کن ایرانخودرو و سایپا HTP part

تسمه سفت کن کولر پژو ۲۰۶ تیپ ۵

تسمه سفت کن کولر پژو ۴۰۵ و پارس و سمند

تسمه سفت کن کولر با غلطک فلزی رانا و ۴۰۵ و پارسR2

تسمه سفت کن تایمینگ پژو ۴۰۵ و پارس و سمند

تسمه سفت کن تایمینگ پژو ۲۰۶ تیپ ۲و ۳ و۵

تسمه سفت کن تایمینگ سمند ملی و دنا

تسمه سفت کن تایمینگ پراید

غلطک تسمه سفت کن پژو ۴۰۵ و پارس و سمند 

غلطک تسمه سفت کن کولر پژو ۲۰۶ و سمند ملی و دنا

غلطک هرزگرد تایمینگ سمند ملی و دنا

غلطک هرزگرد تایمینگ فلزی سمند ملی و دنا

غلطک هرزگرد پایه کوتاه و پایه بلند کولر سمند ملی و دنا

غلطک هرزگرد دوبل کولر سمند ملی و دنا و...