پتانسیومتر ۴۰۵ دینا پارت UFO
۸۵۰۰۰۰ ریال

پتانسیومتر سمند دینا پارت UFO
۸۵۰۰۰۰ ریال


آلترناتور ۴۰۵ 
۱۳۵۰۰۰۰ ریال

آلترناتور ۲۰۶
۱۰۵۰۰۰۰ ریال


واشر گلویی اگزوز پراید ۲ پیچ
۳۵۰۰۰ ریال

واشر گلویی اگزوز پراید ۳ پیچ
۳۵۰۰۰ ریال

کیت گلویی اگزوز استیل پراید بیکو
۴۵۰۰۰ ریال


پیستون نیمه ۰۲۰ پیکان عظام
۴۴۰۰۰۰۰ ریال

پیستون نیمه ۰۲۰ آردی عظام
۴۵۰۰۰۰۰ ریال

پیستون نیمه ۰۲۰ روآ عظام
۴۸۵۰۰۰۰ ریال

پستون کامل ۰۲۵ پراید عظام
۴۰۰۰۰۰۰ ریال

پیستون کامل STD پراید عظام
۴۰۰۰۰۰۰ ریال

پیستون نیمه ۰۲۵ تیبا عظام
۲۸۸۰۰۰۰ ریال

پیستون نیمه ۰۲۵ پراید عظام
۲۴۷۰۰۰۰ ریال

پیستون نیمه ۰۳۰ پیکان عظام
۴۴۰۰۰۰۰ ریال


سر سیلندر انژکتوری پراید عظام
۱۲۴۰۰۰۰۰ ریال

سر سیلندر کاربراتوری پراید عظام
۱۲۴۰۰۰۰۰ ریال

سر سیلندر دوگانه نیمه ۴۰۵ عظام
۱۷۵۰۰۰۰۰ ریال

سر سیلندر دوگانه کامل ۴۰۵ عظام
۲۸۳۰۰۰۰۰ ریال

سر سیلندر دوگانه نیمه ۴۰۵ کیک
۱۸۴۰۰۰۰۰ ریال

سر سیلندر دوگانه کامل ۴۰۵ کیک
۲۸۷۰۰۰۰۰ ریال


میل سوپاپ ساژم پراید عظام
۱۵۰۰۰۰۰ ریال

میل سوپاپ زیمنس پراید عظام
۱۵۰۰۰۰۰ ریال


میل لنگ ۴۰۵ عظام
۵۳۰۰۰۰۰ ریال

میل لنگ پراید عظام
۵۳۰۰۰۰۰ ریال

میل لنگ پیکان عظام
۵۲۰۰۰۰۰ ریال


سر پلوس ۲۰ خار پراید عظام
۲۲۲۰۰۰۰ ریال

سر پلوس ۲۰ خار ABS پراید عظام
۲۴۰۰۰۰۰ ریال

سر پلوس ۲۲ خار ۲۰۶ عظام
۲۱۵۰۰۰۰ ریال

مشعلی پلوس ۲۲ خار کوتاه ۲۰۶ عظام
۳۳۰۰۰۰۰ ریال

مشعلی پلوس ۲۲ خار بلند ۲۰۶ عظام
۴۲۵۰۰۰۰ ریال


سه شاخ پلوس ۲۴ خار ۴۰۵ عظام
۷۴۰۰۰۰ ریال


تسمه کولر پراید عظام
۳۵۰۰۰۰ ریال


توپی چرخ جلو جدید پراید عظام
۸۰۰۰۰۰ ریال

توپی چرخ عقب ABS ۴۰۵ عظام
۲۸۵۰۰۰۰ ریال


شاطون ۴۰۵ دینا پارت
۹۹۰۰۰۰ ریال

شاطون ۴۰۵ عظام
۱۰۳۰۰۰۰ ریال


کوئل ۲۰۶ تیپ ۵ عظام
۷۴۰۰۰۰۰ ریال

کوئل EF7 عظام
۲۰۴۰۰۰۰ ریال


موتور فن خاری ۴۰۵ امکو
۲۱۷۰۰۰۰ ریال

موتور فن دو دور پراید امکو
۲۱۷۰۰۰۰ ریال


استارت پیکان عظام
۶۶۵۰۰۰۰ ریال

استارت ال۹۰ عظام
۸۶۰۰۰۰۰ ریال


اویل پمپ پیکان عظام
۱۶۷۰۰۰۰ ریال


بلبرینگ چرخ جلو ۱۴۱ عظام
۱۱۵۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ پلوس ۴۰۵ عظام
۳۱۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ چرخ جلو ۴۰۵ عظام
۲۰۰۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ چرخ عقب پیکان عظام
۹۵۰۰۰۰ ریال


بوش پیستون جدید با رینگ ۴۰۵ عظام
۱۰۲۰۰۰۰۰ ریال

بوش پیستون نیمه ۲۰۶ عظام
۷۰۵۰۰۰۰ ریال


بلبرینگ چرخ جلو ۱۴۱گرین کار (باضمانت)
۷۳۰۰۰۰ ریال


تسمه دینام ۴۰۵ ۱۶۶۵ CBC0
۷۰۰۰۰۰ریال


واشر سر سیلند‌ر پیکان HPC
۶۰۰۰۰۰ ریال


واشر سر سیلندر پیکان AMT
۴۰۰۰۰۰ ریال


پمپ بنزین بیرون باک ۴۰۵ بوش (باضمانت)
۲۱۰۰۰۰۰ ریال


تسمه ۱۴۲۰ فرانتک
۴۲۰۰۰۰ ریال


تسمه ۱۵۶۵ شاهین
۹۰۰۰۰۰ ریال


سنسور میل سوپاپ ساژم پراید دیناپارت
۴۹۰۰۰۰ ریال


سنسور دریچه گاز ساژم پراید بیکو
۷۰۰۰۰۰ ریال

سنسور دریچه گاز جدید پیکان و پراید بیکو
۷۳۰۰۰۰ ریال

سنسور دریچه گاز زیمنس ۴۰۵ بیکو
۷۰۰۰۰۰ ریال

سنسور دریچه گاز زیمنس ۴۰۵ گرید A بیکو
۸۲۰۰۰۰ ریال

سنسور دریچه گاز ساژم ۴۰۵ بیکو
۷۰۰۰۰۰ ریال


سه شاخ پلوس ۲۲ خار ۴۰۵ ATC
۴۹۰۰۰۰ ریال


فولی هرزگرد آهنی پراید
MCS
۲۰۰۰۰۰ ریال

فولی هرزگرد ۴۰۵ بیکو
۲۱۰۰۰۰ ریال


غلطک هرزگرد ۴۰۵
۱۹۰۰۰۰ ریال

غلطک هرزگرد ساده ۲۰۶ تیپ ۲
۲۴۰۰۰۰ ریال

غلطک هرزگرد بوش دار ۲۰۶ تیپ ۲
۲۶۰۰۰۰ ریال


لوازم کلاچ دومداره پیکان مسترموتور
۸۸۰۰۰۰ ریال


فیبری کیلومتر پیکان 
۱۳۰۰۰۰ ریال


لوله روغن ریز ۴۰۵
۱۰۰۰۰۰ ریال


مغزی پمپ بنزین پراید DG
۱۰۵۰۰۰۰ ریال


واشر گلویی اگزوز ۴۰۵ویدا
۱۶۵۰۰۰ ریال

کیت گلویی اگزوز استیل ۴۰۵ بیکو
۲۱۰۰۰۰ ریال


کوئل  زیمنس پراید CBCO
۲۱۳۰۰۰۰ ریال

کوئل ۲۰۶ تیپ ۵ دلیفر
۴۷۰۰۰۰۰ ریال

کوئل ۲۰۶ تیپ ۲ دلیفر
۳۹۵۰۰۰۰ ریال


تسمه تایم ۴۰۵ رایکالتون
۱۶۳۰۰۰۰ ریال

تسمه دینام ۴۰۵ رایکالتون
۱۳۵۰۰۰۰ ریال

تسمه دینام ۲۰۶ رایکالتون
۱۲۷۰۰۰۰ ریال

تسمه دینام ال۹۰ رایکالتون
۱۲۷۰۰۰۰ ریال


واشر سر سیلندر ۱.۵ پراید طوس
۴۵۰۰۰۰ ریال

واشر سر سیلندر ۲ پراید طوس
۴۶۰۰۰۰ ریال

واشر سر سیلندر ۱.۵ پیکان طوس
۴۹۰۰۰۰ ریال

واشر سر سیلندر ۲ پیکان طوس
۵۰۰۰۰۰ ریال


درب دلکو پیکان فدرال
۱۹۵۰۰۰ ریال

درب دلکو پراید فدرال
۱۹۵۰۰۰ ریال

درب دلکو پراید BSCO
۲۵۵۰۰۰ ریال


سنسور میل سوپاپ زیمنس ۴۰۵ بیکو 
۵۰۰۰۰۰ ریال

سنسور میل سوپاپ زیمنس پراید بیکو
۵۰۰۰۰ ریال


تسمه تایم EF7 پاورگریپ
۲۴۰۰۰۰۰ ریال

تسمه تایم ۲۰۶ تیپ ۵ پاورگریپ 
۲۵۰۰۰۰۰ ریال


دلکو پراید مستر موتور 
۴۳۰۰۰۰۰ ریال


وایر شمع زیمنس پراید ایرانی
۴۳۰۰۰۰ ریال

وایر شمع ۴۰۵ هرینگتون
۶۰۰۰۰۰ ریال


تسمه دینام پراید ۸۹۰  CBCO
۲۶۰۰۰۰ ریال


واشر سرسیلندر ۴۰۵ اورجینال تعمیری
۹۵۰۰۰۰ ریال


درب رادیاتور فلزی پرایدرویش
۸۵۰۰۰ ریال

درب رادیاتور پلیمری پراید رویش
۸۰۰۰۰ ریال


اتوماتیک استارت پیکان یوگوسلاوی قربانی
۱۱۰۰۰۰۰ ریال

اتوماتیک استارت پراید یوگوسلاوی قربانی
۱۱۰۰۰۰۰ ریال


آفتامات دینام پیکان IMC
۳۶۰۰۰۰ ریال


آلترناتور ۲۰۶
۱۰۰۰۰۰۰ ریال

آلترناتور ۴۰۵
۱۳۳۰۰۰۰ ریال


انگشتی سوپاپ ۱ و ۲ پراید دینا پارت
۳۰۰۰۰۰ ریال


بغل یاتاقان STD پیکان GFCO
۴۰۰۰۰۰ ریال


بلبرینگ چرخ جلو ۱۴۱ MWH
۹۰۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ چرخ جلو ۴۰۵ HSB
۱۰۰۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ ژامبون ۴۰۵ SAYCO
۶۸۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ ژامبون ۲۰۶ SAYCO
۶۸۰۰۰۰ ریال


درب روغن پیکان افرا
۵۵۰۰۰ ریال


جعبه فرمان پراید ژنرال (باضمانت)
۳۰۷۰۰۰۰ ریال


کیت کلاچ ال۹۰ عظام
۷۵۰۰۰۰۰ ریال


رینگ موتور ۱۰۰ پراید ریک
۱۸۵۰۰۰۰ ریال


تسمه دینام ۸۹۰ پراید MITSUBA
۳۵۰۰۰۰ ریال


دسته برف پاکن سمند ویشینگ
۸۰۰۰۰۰ ریال


تسمه ۸۵۵ یوپاکو
۳۰۰۰۰۰ ریال


وایر شمع کاربراتوری پراید WRT
۵۷۰۰۰۰ ریال


چکمه ای بغل یاتاقان ۴۰۵
۳۰۰۰۰ ریال


قفل درب دو تکه پیکان تیتان
۴۷۰۰۰۰ ریال

قفل درب دو تکه پراید تیتان
۴۷۰۰۰۰ ریال


لوازم چرخ ۵۴۷ آردی نلسون
۶۰۰۰۰ ریال

لوازم چرخ ۵۴۷ ABS آردی نلسون
۷۰۰۰۰ ریال

لوازم چرخ ۲۶۱۵ نلسون
۷۵۰۰۰ ریال


واشر سر سیلندر پیکان والتون
۶۵۰۰۰۰ ریال


ساچمه پیکان (هر دست)
۳۰۰۰۰۰ ریال


واشر سر سیلندر پیکان PGI
۳۶۰۰۰۰ ریال


واشر درب سوپاپ پیکان
۱۵۰۰۰۰ ریال


فیبری کیلومتر پیکان 
۱۳۰۰۰۰ ریال


سیلندر چرخ عقب ۴۰۵ تکس موتور
۳۷۰۰۰۰ ریال

سیلندر چرخ عقب پراید تکس موتور
۳۰۵۰۰۰ ریال

سیلندر چرخ عقب ABS پیکان تکس موتور
۳۲۰۰۰۰ ریال

۹۹/۰۶/۱۰ 
دیسک و صفحه پیکان MWH  
۸۳۰۰۰۰۰ ریال


سوزن انژکتور ۴۰۵ گرین کار
۱۳۷۰۰۰۰ ریال


شیلنگ ترمز چرخ جلو ۴۰۵
۳۸۰۰۰۰ ریال

شیلنگ ترمز چرخ جلو پراید
۳۷۰۰۰۰ ریال


مهره آب مشکی پراید IPMC
۱۵۰۰۰۰ ریال

۹۹/۰۶/۱۰
 صفحه تک پیکان MWH  
۲۸۵۰۰۰۰ ریال


واشر بغل اگزوز پیکان
۱۵۰۰۰۰ ریال


سوکت دو فیش همه کاره
۴۰۰۰۰ ریال


لنت جلو ۴۰۵ عظام
۷۰۰۰۰۰ ریال


سیم کلاچ پراید شرکتی
۲۲۰۰۰۰ ریال

۹۹/۰۶/۱۰ 
چهار شاخه طوس پیکان 
۵۳۰۰۰۰ ریال


رینگ موتور STD پراید کیک
۱۶۰۰۰۰۰ ریال

۹۹/۰۶/۱۰ 
صفحه تک ۴۰۵ MWH 
۳۲۵۰۰۰۰ ریال


درب سوپاپ ۴۰۵ پیکاکو
۲۱۵۰۰۰۰ ریال

درب سوپاپ ۴۰۵ مژده وصل
۲۳۵۰۰۰۰ ریال


مغزی پمپ بنزی پراید MWH
۱۳۸۰۰۰۰ ریال

مغزی پمپ بنزین ۲۰۶ MWH
۱۳۸۰۰۰۰ ریال

مغزی پمپ بنزین ال۹۰ MWH
۱۳۸۰۰۰۰ ریال

۹۹/۰۶/۱۰ 
پمپ بنزین  ۴۰۵ ، ۲۰۰۰ 
۱۴۰۰۰۰۰ ریال


سه شاخ پلوس ۲۰ خار پراید ATC
۴۶۰۰۰۰ ریال

سه شاخ پلوس ۲۲ خار ۴۰۵ ATC
۴۹۰۰۰۰ ریال

توپی چرخ جلو قدیم پراید ATC
۶۰۰۰۰۰ ریال

توپی چرخ جلو جدید پراید ATC
۶۵۰۰۰۰ ریال

توپی چرخ جلو ۲۰۶ ATC
۵۸۰۰۰۰ ریال

توپی چرخ جلو ۴۰۵ ATC
۶۸۰۰۰۰ ریال


رگلاژ چرخ عقب ۴۰۵
۱۵۰۰۰۰ ریال


واشر سر سیلندر ۲۰۶ ۱ سوراخ کیک
۱۶۳۰۰۰۰ ریال

واشر سر سیلندر ۴۰۵ ۱ سوراخ کیک
۱۷۳۰۰۰۰ ریال


کوئل دوبل هرینگتون
۲۰۰۰۰۰۰ ریال

۹۹/۰۶/۱۰ 
بلبرینگ کلاچ RD , HPC  
۹۵۰۰۰۰ ریال


پمپ بنزین کاربراتوری پراید AMT
۱۳۵۰۰۰۰ ریال

پمپ بنزین کاربراتوری پراید پمپ سازان
۱۲۰۰۰۰۰ ریال

پمپ بنزین کاربراتوی پیکان PSV
۱۲۰۰۰۰۰ ریال

۹۹/۰۶/۱۰ 
آفتامات بوق ۵ فیش max   
۱۶۵۰۰۰ ریال


چهار شاخ فرمان پیکان طوس
۵۳۰۰۰۰ ریال

چهار شاخ فرمان بلند پراید طوس
۵۷۰۰۰۰ ریال

چهار شاخ فرمان کوتاه پراید طوس
۵۵۰۰۰۰ ریال

چهار شاخ فرمان بلند کامل آردی طوس
۱۸۰۰۰۰۰ ریال

کاسه چرخ قدیم پراید طوس
۹۲۰۰۰۰ ریال

کاسه چرخ جدید پراید طوس
۹۲۰۰۰۰ ریال

کاسه چرخ ABS پراید طوس
۹۵۰۰۰۰ ریال


کوئل کاربراتوری پیکان CBCO
۱۲۵۰۰۰۰ ریال


سنسور میل سوپاپ پراید بیکو
۵۰۰۰۰۰ ریال

سنسور میل سوپاپ ۴۰۵ بیکو
۵۰۰۰۰۰ ریال


واشر گلویی اگزوز پراید۲ پیچ
۳۵۰۰۰ ریال

واشر گلویی اگزوز پراید ۳ پیچ
۳۵۰۰۰ ریال

واشر گلویی اگزوز گرد پراید بیکو
۴۵۰۰۰ ریال


تسمه تایم EF7 دایکو
۲۴۸۰۰۰۰ ریال


وایرشمع پراید ژنرال
۵۱۰۰۰۰ ریال

وایر شمع ۴۰۵ ژنرال
۵۱۰۰۰۰ ریال

وایر شمع پیکان ژنرال
۵۱۰۰۰۰ ریال


زه چراغ جلو پیکان کوشان
۲۰۰۰۰۰ ریال

دستگیره داخل پیکان کوشان
۲۰۰۰۰۰ ریال

دستگیره بالابر پیکان کوشان
۱۷۵۰۰۰ ریال

دستگیره ثابت پیکان کوشان
۱۲۵۰۰۰ ریال

زبانه درب پیکان کوشان
۱۰۵۰۰۰ ریال

پایه برف پاک کن پراید کوشان
۱۵۵۰۰۰ ریال

پایه برف پاک کن پیکان کوشان
۱۵۵۰۰۰ ریال

پایه برف پاک کن ۴۰۵ کوشان
۲۱۵۰۰۰ ریال


زه سینی جلو پیکان
۱۵۰۰۰۰ ریال

زه کاپوت پیکان
۱۵۰۰۰۰ ریال


دنده برنجی پیکان والتون
۲۰۰۰۰۰۰ ریال