ابرویی چراغ جلو رنگی پراید  ۱۹۰۰۰

راهنمای داخل سپر جلو پراید با سوکت  ۱۲۰۰۰

چراغ جلو پراید صبا مادکو 
۵۶۰۰۰

چراغ خطر پراید صبا قطعه گستر 
۵۴۰۰۰

چراغ جلو پراید 131 مدرن 
۱۱۳۰۰۰

چراغ جلو پراید 131 سرفراز 
۸۱۰۰۰

چراغ خطر پراید 131 قطعه گستر 
۵۶۰۰۰

چراغ جلو پراید 111/132 مدرن 
۱۳۰۰۰۰

چراغ جلو پراید 111/132 موتوردار مدرن 
۱۷۵۰۰۰

چراغ جلو پراید 111/132 SNT 
۱۳۰۰۰۰

چراغ خطر پراید 111 نیران 
۹۰۰۰۰

چراغ جلو ساینا SNT  مورد استفاده خط تولید 
۲۵۶۰۰۰

چراغ خطر عقب ساینا نیران 
۱۰۹۰۰۰

چراغ جلو موتوردار  L 90  مدرن 
۲۰۵۰۰۰

چراغ خطر عقب L 90 مدرن 
۸۹۰۰۰

چراغ جلو تیبا مدرن 
۱۲۵۰۰۰

چراغ جلو تیبا موتودار مدرن 
۱۵۸۰۰۰

چراغ خطر تیبا 1 مدرن 
۶۸۰۰۰

چراغ جلو پژو 206 مدرن 
۱۵۸۰۰۰

چراغ جلو پژو پارس مدرن 
۱۵۸۰۰۰

سپر عقب پراید 131 /صبا مهرساز 
۶۵۰۰۰

سپر جلو پراید 131 مهرساز 
۶۴۰۰۰

سپر جلو رنگی پراید 132/111 پلاسکوکارسایپا 
۱۵۸۰۰۰

سپر جلو رنگی تیبا پلاسکوکارسایپا  مورد استفاده خط تولید 
۱۹۹۰۰۰

سپر عقب رنگی تیبا 1 پلاسکوکارسایپا  مورد استفاده خط 
  ۱۹۹۰۰۰

سپر عقب رنگی تیبا 2 پلاسکوکارسایپا  مورد استفاده خط 
  ۲۰۹۰۰۰

سپر جلو / عقب رنگی ساینا پلاسکوکارسایپا 
۲۴۹۰۰۰