بلبرینگ چرخ جلو ۱۴۱ MWH
۹۰۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ چرخ جلو ۴۰۵ HSB
۱۰۰۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ ژامبون ۴۰۵ SAYCO
۶۸۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ ژامبون ۲۰۶ SAYCO
۶۸۰۰۰۰ ریال


#لوازم_چرخ_Bendix

لوازم چرخ جلو سمند EF7 وسمند LX
۹۵۰۰۰ ریال

لوازم چرخ عقب ۴۰۵
۸۵۰۰۰ ریال

لوازم چرخ جلو سمند، پرشیا ، ۴۰۵
۹۵۰۰۰ ریال

لوازم پمپ ترمز آردی ، ۲۰۶ ، مگان ، سمند ، پرشیا ، ۴۰۵
۱۵۰۰۰۰ ریال

لوازم نیمه کامل ۲ مداره پیکان
۱۵۰۰۰۰ ریال

لوازم چرخ عقب سمند کار
۸۵۰۰۰ ریال

لوازم چرخ عقب ABS
۸۵۰۰۰ ریال

لوازم چرخ عقب ۲۰۶
۸۵۰۰۰ ریال

لوازم چرخ جلو ۲۰۶
۳۵۰۰۰۰ ریال

لوازم چرخ عقب ال۹۰ و مگان
۸۵۰۰۰ ریال

لوازم چرخ عقب سمند EF7 بدون لبه
۹۵۰۰۰ ریال

لوازم چرخ عقب سمند EF7 لبه دار
۹۵۰۰۰ ریال

لوازم پمپ ترمز نیمه ۴۰۵ ABS
۱۵۰۰۰۰ ریال

لوازم چرخ عقب ۴۰۵   ۲۰۰۰
۸۵۰۰۰ ریال

لوازم چرخ عقب آریسان
۹۵۰۰۰ ریال

لوازم چرخ عقب ABS پیکان باردو
۸۵۰۰۰ ریال

لوازم چرخ عقب ELX و رانا
۹۵۰۰۰ ریال

لوازم پمپ ترمز کامل ۴۰۵
۵۰۰۰۰۰ ریال

لوازم پمپ ترمز کامل دومداره پیکان طلایی
۵۰۰۰۰۰ ریال

لوازم چرخ عقب پیکان مدل پایین ۵۴۷
۷۵۰۰۰ ریال

لوازم چرخ عقب پیکان مدل بالا ۵۵۰
۷۵۰۰۰ ریال

لوازم پمپ ترمز پیکان ABS و ال۹۰
۱۵۰۰۰۰ ریال


#لوازم_چرخ_POLYKIT

سیلندر چرخ عقب ۴۰۵ ساده
۴۰۰۰۰۰ ریال

سیلندر چرخ عقب ABS ۴۰۵
۴۰۰۰۰۰ ریال

سیلندر چرخ عقب پیکان ساده
۲۹۵۰۰۰ ریال

سیلندر چرخ عقب ABS پیکان
۳۴۰۰۰۰ ریال

سیلندر چرخ عقب پراید
۲۸۰۰۰۰ ریال

سیلندر چرخ عقب سمند EF7
۴۵۰۰۰۰ ریال

سیلندر چرخ عقب سمند ایداج
۴۵۰۰۰۰ ریال

سیلندر چرخ عقب آردی
۳۱۰۰۰۰ ریال

سیلندر چرخ عقب روآ
۳۱۰۰۰۰ ریال

سیلندر چرخ عقب آریسان
۳۷۰۰۰۰ ریال

سیلندر چرخ عقب ۲۰۶
۴۱۰۰۰۰ ریال

لوازم چرخ عقب پراید
۶۰۰۰۰ ریال

لوازم چرخ جلو کامل پراید
۹۰۰۰۰ ریال

لوازم چرخ عقب تیبا ساده
۶۵۰۰۰ ریال

بوازم چرخ عقب ABS تیبا
۶۵۰۰۰ ریال

لوازم چرخ جلو تیبا
۱۰۰۰۰۰ ریال

لوازم پمپ ترمز پراید ساده نیمه
۶۰۰۰۰ ریال

لوازم پمپ ترمز پراید ABS نیمه
۹۵۰۰۰ ریال

لوازم چرخ جلو پراید نیمه
۶۰۰۰۰ ریال

گردگیر چرخ جلو پراید
۶۰۰۰۰ ریال

لوازم پمپ ترمز کامل پراید ساده
۵۰۰۰۰۰ ریال

لوازم پمپ ترمز کامل ABS پراید
۶۵۰۰۰۰ ریال

پمپ ترمز پراید ساده با مخزن
۱۶۵۰۰۰۰ ریال

پمپ ترمز ABS پراید با مخزن
۱۸۵۰۰۰۰ ریال

بوستر ترمز تک ABS پراید
۱۹۰۰۰۰۰ ریال


شیلنگ ترمز چرخ جلو ۴۰۵ BENDIX
۵۰۰۰۰۰ ریال

شیلنگ ترمز چرخ جلو ۲۰۶ BENDIX
۵۰۰۰۰۰ ریال


بلبرینگ کلاچ BENDIX TU5
۸۵۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ کلاچ ۴۰۵ SEGAL
۸۵۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ ژامبون ۴۰۵ SEGAL
۸۵۰۰۰۰ ریال


سر سیلندر دوگانه نیمه ۴۰۵ دینا پارت
۱۶۱۰۰۰۰۰ ریال

سر سیلندر دوگانه نیمه ۴۰۵ کیک
۱۸۴۵۰۰۰۰ ریال

سر سیلندر دوگانه کامل ۴۰۵ کیک
۲۸۷۰۰۰۰۰ ریال

سر سیلندر دوگانه نیمه ۴۰۵ عظام
۱۷۵۰۰۰۰۰ ریال

سر سیلندر دوگانه کامل ۴۰۵ عظام
۲۸۰۰۰۰۰۰ ریال

سر سیلندر کامل زیمنس پراید دینا پارت
۱۹۸۰۰۰۰۰ ریال


واشر سر سیلندر ۴۰۵ کیک جور
۱۷۸۰۰۰۰ ریال


سوپاپ ۴۰۵ ساوه
۲۷۰۰۰۰۰ ریال


درب سوپاپ ۴۰۵ مژده وصل
۲۳۵۰۰۰۰ ریال


کمک فنر جلو ۴۰۵ عظام
۴۱۰۰۰۰۰ ریال

کمک فنر جلو سمند عظام
۴۱۰۰۰۰۰ ریال

کمک فنر عقب ۴۰۵ عظام
۳۱۵۰۰۰۰ ریال

کمک فنر جلو ۲۰۶ عظام
۳۸۰۰۰۰۰ ریال

کمک فنر عقب ۲۰۶ عظام
۳۲۵۰۰۰۰ ریال

کمک فنر جلو پراید عظام
۲۵۸۰۰۰۰ ریال

کمک فنر عقب پراید CNG عظام
۲۵۸۰۰۰۰ ریال

کمک فنر جلو پیکان عظام
۴۲۰۰۰۰۰ ریال

کمک فنر عقب پیکان عظام
۲۰۵۰۰۰۰ ریال

کمم فنر عقب وانت پیکان عظام
۲۲۰۰۰۰۰ ریال

کمک فنر عقب آریسان عظام
۲۳۰۰۰۰۰ ریال

کمک فنر جلو ال۹۰ عظام
۳۹۰۰۰۰۰ ریال

کمک فنر عقب ال۹۰ عظام
۳۳۰۰۰۰۰ ریال

کنک فنر جلو تیبا عظام
۳۳۰۰۰۰۰ ریال

کمک فنر عقب تیبا عظام
۳۳۰۰۰۰۰ ریال


کیت کلاچ پیکان عظام پلاس
۷۴۰۰۰۰۰ ریال

کیت کلاچ روآ عظام
۷۱۵۰۰۰۰ ریال

کیت کلاچ ۴۰۵ عظام
۸۴۵۰۰۰۰ ریال

کیت کلاچ پراید عظام پلاس
۴۸۰۰۰۰۰ ریال

کیت کلاچ پراید عظام صادراتی
۵۶۰۰۰۰۰ ریال

کیت کلاچ پراید عظام پری دمپر
۵۵۰۰۰۰۰ ریال

کیت کلاچ ساینا عظام
۸۴۰۰۰۰۰ ریال

کیت کلاچ تیبا عظام
۷۳۰۰۰۰۰ ریال

کیت کلاچ ۲۰۶ تیپ ۲ عظام
۹۰۵۰۰۰۰ ریال

کیت کلاچ ۲۰۶ تیپ ۵ عظام
۱۴۵۰۰۰۰۰ ریال

کیت کلاچ رانا عظام
۱۴۴۰۰۰۰۰ ریال

کیت کلاچ ریو عظام
۶۷۵۰۰۰۰ ریال


بلبرینگ چرخ جلو ۱۴۱ عظام
۱۰۵۰۰۰۰ ریال


موتور فن خاری ۴۰۵ امکو
۲۱۵۰۰۰۰ ریال


دینام ۴۰۵ عظام
۱۰۹۵۰۰۰۰ ریال

 

اورینگ سوزن انژکتور پراید بیکو 
تعداد در کارتن ، ۲۵ دست .
قیمت هر دست : ۵۴۰۰۰ ریال

اورینگ سوزن انژکتور پژو ۴۰۵ بیکو
تعداد در کارتن ، ۲۵ دست .
قیمت هر دست : ۵۶۵۰۰ ریال

اورینگ سوزن انژکتور پیکان و ۲۰۶ بیکو
تعداد در کارتن ، ۲۵ دست.
قیمت : ۵۶۵۰۰ ریال

اورینگ بوش پیستون ۲۰۶ بیکو 
۱۵۳۰۰۰ ریال


استارت پراید عظام
۵۹۰۰۰۰۰ ریال

استارت ۲۰۶ عظام
۶۰۵۰۰۰۰ ریال

استارت پیکان عظام
۶۶۵۰۰۰۰ ریال

استارت ال۹۰ عظام
۸۳۵۰۰۰۰ ریال


اتوماتیک استارت جدید ۴۰۵ عظام
۱۱۳۰۰۰۰ ریال

اتوماتیک استارت قدیم ۴۰۵ عظام
۱۱۳۰۰۰۰ ریال

اتوماتیک استارت قدیم ۲۰۶ عظام
۱۱۳۰۰۰۰ ریال


آفتامات دینام ۴۰۵ عظام
۳۱۰۰۰۰۰ ریال


بوش پیستون قدیم ۴۰۵ عظام
۶۱۵۰۰۰۰ ریال

بوش پیستون جدید ۴۰۵ عظام
۶۱۵۰۰۰۰ ریال

بوش پیستون کامل ۴۰۵ عظام
۱۰۲۰۰۰۰۰ ریال

پیستون پیکان عظام جور
۴۴۰۰۰۰۰ ریال

پیستون روآ عظام جور
۴۸۵۰۰۰۰ ریال

پیستون پراید عظام جور
۲۴۵۰۰۰۰ ریال

پیستون سمند EF7 عظام
۵۹۰۰۰۰۰ ریال


کوئل ۲۰۶ تیپ ۵ عظام
۷۳۵۰۰۰۰ ریال

کوئل سمند EF7 عظام
۲۰۵۰۰۰۰ ریال


تسمه تایم آلمانی ۴۰۵ دینا پارت
۱۵۸۰۰۰۰ ریال

تسمه تایم ۲۰۶ تیپ ۵ GATES
۳۰۸۰۰۰۰ ریال

تسمه تایم سمند GATES EF7
۲۹۰۰۰۰۰ ریال


واتر پمپ پراید سوخت آما
۱۸۴۰۰۰۰ ریال

واتر پمپ ۴۰۵ سوخت آما
۲۳۰۰۰۰۰ ریال


#کیت_کلاچ_شایان_صنعت

کیت کلاچ ۲۰۶ تیپ ۵
۸۹۲۰۰۰۰ ریال

کیت کلاچ رانا
۸۶۸۰۰۰۰ ریال

کیت کلاچ ۴۰۵ پری دمپر
۷۵۴۰۰۰۰ ریال

کیت کلاچ روآ
۶۶۳۰۰۰۰ ریال

کیت کلاچ پیکان
۶۸۷۰۰۰۰ ریال

کیت کلاچ پراید طرح سکو
۴۷۰۰۰۰۰ ریال

کیت کلاچ پراید X100
۴۴۶۰۰۰۰ ریال

کیت کلاچ تیبا ۲۰۰
۶۷۰۰۰۰۰ ریال

کیت کلاچ تیبا ۲۱۵
۸۰۸۰۰۰۰ ریال

کیت کلاچ ریو
۶۳۹۰۰۰۰ ریال

صفحه تک ۴۰۵ پری دمپر
۳۳۲۰۰۰۰ ریال

صفحه تک پیکان
۳۰۹۰۰۰۰ ریال

صفحه تک پراید X100
۲۰۵۰۰۰۰ ریال

صفحه تک تیبا ۲۰۰ و ۲۱۵
۳۰۲۰۰۰۰ ریال

صفحه تک ۲۰۶ تیپ ۵
۳۳۲۰۰۰۰ ریال

                                                             سنسور اکسیژن ۲۰۶ و پیکان هرینگتون                            ۲۴۵۰۰۰۰ ریال

                                                           چکش برق پراید BSCO                                       ۱۱۵۰۰۰ ریال

                                                           درب دلکو پراید BSCO                                         ۲۵۵۰۰۰ ریال

                                                            توپی چرخ جلو پیکان                                           ۹۹۰۰۰۰ ریال                                                        توپی چرخ عقب پیکان                                         ۸۰۰۰۰۰ ریال 
توپی چرخ عقب ABS پیکان                                 ۹۰۰۰۰۰ ریال

                                                           کیت دسته راهنما پراید BSCO                           ۸۰۰۰۰۰ ریال

                                                           شغالدست پیکان فدرال                                        ۲۵۰۰۰۰ ریال                                                       هزار خار فرمان کوتاه پیکان فدرال                         ۲۶۰۰۰۰ ریال

                                                            دلکو پراید AMT                                                 ۴۶۵۰۰۰۰ ریال

۹۹.۰۶.۱۱                                                            واتر پمپ ۲۰۶ تیپ ۵ BSCO                               ۱۵۵۰۰۰۰ ریال

                                                            وایر شمع کاربراتوری پراید                                     ۵۵۰۰۰۰ ریال

                                                          چهار شاخ فرمان ۱۶۳۹ طوس                                    ۴۰۰۰۰۰ ریال

                                                           قفل درب موتور ضد سرقت ۴۰۵ آرمین                   ۵۷۰۰۰۰ ریال

                                                           مغزی پمپ بنزین ۲۰۶ AMT                                ۱۳۵۰۰۰۰ ریال

                                                          مغزی پمپ بنزین پراید MWH                             ۱۴۰۰۰۰۰ ریال

                                                           مغزی پمپ بنزین پراید DG                                  ۱۰۵۰۰۰۰ ریال

                                                           کوئل پیکان HPC                                                ۱۲۸۰۰۰۰ ریال

                                                           فولی هرزگرد آهنی پراید MCS                              ۲۰۰۰۰۰ ریال

                                                            واتر پمپ ۲۰۶ تیپ ۵ AUTOREX ترک                   ۱۹۵۰۰۰۰ ریال


واتر پمپ پراید پارسیان
۱۵۳۰۰۰۰ ریال

واتر پمپ پیکان پارسیان
۱۴۹۰۰۰۰ ریال

واتر پمپ ۴۰۵ پارسیان
۱۸۴۰۰۰۰ ریال


مغزی پمپ بنزین پراید HPC
۱۳۵۰۰۰۰ ریال

مغزی پمپ بنزین ۲۰۶ HPC
۱۳۵۰۰۰۰ ریال

مغزی پمپ بنزین پراید بوش
۱۱۵۰۰۰۰ ریال


دنده برنجی پیکان NBR
۱۴۵۰۰۰۰ ریال


بوش شاطون ومیل سوپاپ پیکان HPC
۱۹۰۰۰۰۰ ریال

بوش میل سوپاپ پیکان HPC
۱۲۵۰۰۰۰ ریال

                                                          رینگ موتور ۴۰۵ شرکتی (تعداد محدود)               ۲۳۰۰۰۰۰ ریال


بلبرینگ چرخ جلو ۴۰۵ HSB
۹۹۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ چرخ جلو ۱۴۱ عظام
۹۰۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ چرخ جلو ۱۴۱ حامد
۹۵۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ چرخ جلو ۴۰۵ حامد
۱۴۵۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ چرخ جلو ۱۴۱ رسدک
۷۳۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ چرخ جلو ۱۴۱ HPC
۹۰۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ چرخ جلو ۱۴۱ MWH
۹۹۰۰۰۰ ریال


بوش شاطون ومیل سوپاپ روآ HPC
۱۹۵۰۰۰۰ ریال


بلبرینگ ژامبون ۴۰۵ SAYCO
۷۰۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ ژامبون ۲۰۶ SAYCO
۷۰۰۰۰۰ ریال


قفل های پیشرفت

جلو پیکان
۵۴۰۰۰۰ ریال

عقب قدیم ۴۰۵
۵۴۰۰۰۰ ریال

جلو قدیم ۴۰۵
۵۴۰۰۰۰ ریال

جلو جدید ۴۰۵
۵۴۰۰۰۰ ریال

عقب جدید ۴۰۵
۵۴۰۰۰۰ ریال

جلو قدیم پراید
۴۳۰۰۰۰ ریال

جلو جدید پراید
۴۳۰۰۰۰ ریال


اویل پمپ ۴۰۵ دینا پارت
۱۹۰۰۰۰۰ ریال