کابل های #ایساکو وارد موجودی گردید 

سیم ترمز دستی وسط ۴۰۵

سیم ترمز دستی چپ و راست ۴۰۵

سیم ترمز دستی وسط پیکان 

سیم ترمز دستی بغل پیکان 

سیم ترمز دستی آردی 

سیم گاز پیکان 

سیم گاز آردی  

سیم ترمز دستی تیپ ۲ 

سیم ترمز دستی تیپ ۵

سیم کلاچ ۴۰۵ معمولی 

سیم کلاچ ۴۰۵ TU5 

سیم کلاچ ۲۰۶ اتومات 

سیم کلاچ رانا دستی 

سیم کلاچ رانا اتومات 

سیم کلاچ آردی 

سیم کلاچ پیکان