متحرک استاندارد ٤٠٥ ایران ٢٥٠٠٠٠٠ریال

یاتاقان پراید ٥٠ ایران ٢٦٠٠٠٠٠ریال

ثابت ٢٥ تک پراید ایران ٢٢٠٠٠٠٠ریال

بغل یاتاقان٤٠٥ ایران ١٠٥٠٠٠٠ریال

بغل یاتاقان پیکان ایران ٥٥٠٠٠٠ریال

یاتاقان٣٠ پیکان ایران ٤٢٥٠٠٠٠ریال

یاتاقان٣٠ ٤٠٥ ایران ٤٧٥٠٠٠٠ریال

یاتاقان پیکان استاندارد ایران ٢٥٥٠٠٠٠ریال

یاتاقان پراید استاندارد ایران ٢٠٠٠٠٠٠ریال

شمع موتور تک پلاتین پارس فقط و فقط ١٥٠٠٠٠ریال

شمع موتور دوپلاتین پارس فقط و فقط ١٦٠٠٠٠ریال

شمع موتور پراید یورو٤ پارس ٢٤٠٠٠٠ریال

شمع موتور ٢٠٦ تیپ٥ پارس ٢٤٠٠٠٠ریال