1399.07.04

#سرسیلندر_ایساکو

سرسیلندر کامل دوگانه سوز 405
3200000 تومان

سرسیلندر کامل تک سوز 405
3000000 تومان

سرسیلندر کامل تیپ 5
5800000 تومان

سرسیلندر کامل تیپ 2
3000000 تومان

سرسیلندر کامل سمند ملی 
5000000 تومان 

سرسیلندر لخت شرکتی 405 هند
کد 304 و 307 
1950000 تومان 

سرسیلندر لخت شرکتی 405 کانگورو 


کد 305و 306
1900000 تومان 


سرسیلندر لخت تیپ 2 ایساکو 
1550000 تومان 

سرسیلندر لخت تیپ 2 ایساکو هند
1650000 تومان 

سرسیلندر لخت تیپ 5 
2500000 تومان 

سرسیلندر پیکان شرکتی 
1000000 تومان 

سرسیلندر روآ سال شرکتی
1050000 تومان