۹۹.۰۷.۰۹

#بلبرینگ_حامد (۴۰۵)

توپی چرخ عقب با بلبرینگ ۴۰۵
۳۰۳۰۰۰۰ ریال

توپی چرخ عقب با بلبرینگ ۴۰۵ ABS
۳۲۰۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ چرخ جلو ۴۰۵
۱۷۵۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ پلوس ۴۰۵
۳۱۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ ژامبون بزرگ ۴۰۵
۵۴۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ ژامبون کوچک ۴۰۵
۴۴۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ ژامبون تقویتی ۴۰۵
۳۵۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ چرخ جلو ۲۰۶ تیپ ۲
۱۴۸۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ چرخ عقب ۲۰۶ تیپ ۲
۱۳۱۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ کولر ۲۰۶
۸۱۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ کولر ۴۰۵
۷۹۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ ژامبون بزرگ ۲۰۶
۴۸۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ ژامبون کوچک ۲۰۶
۳۳۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ ۶۰۰۳
۱۵۵۰۰۰ ریال

بلبرینگ ۶۳۰۳
۲۷۵۰۰۰ ریال

بلبرینگ ۶۲۰۵
۲۹۵۰۰۰ ریال

بلبرینگ تسمه تایم ۴۰۵
۹۹۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ چرخ جلو ال۹۰
۱۶۵۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ گیربکس ۴۰۵
۱۲۲۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ کلاچ ۴۰۵
۹۲۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ سر کمک ۴۰۵
۷۳۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ پینیون آریسان
۱۰۳۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ هرزگرد غلطکی ۴۰۵
۳۳۰۰۰۰ ریال

۹۹.۰۷.۰۹

#بلبرینگ_حامد (پراید)

بلبرینگ ۱۱۷۴۹
۳۲۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ ۴۴۶۴۹
۴۱۵۰۰۰ ریال

بلبرینگ ۱۱۹۴۹
۳۳۵۰۰۰ ریال

بلبرینگ چرخ جلو ۱۴۱
۱۱۸۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ چرخ جلو ۱۴۱ کاسه نمددار ساچمه فشنگی
۱۵۳۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ چرخ جلو ۱۴۱ ساچمه فشنگی
۱۴۰۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ ۶۹۳۴۹
۵۰۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ هوزینگ پراید
۴۹۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ ۶۲۲۲
۳۶۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ ۶۳۰۴
۳۶۵۰۰۰ ریال

بلبرینگ ۵۷۸۲۲۵
۴۹۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ ۳۲۲۰۴
۴۶۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ ۶۲۰۲
۱۵۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ دوبل دینام پراید
۲۴۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ ۶۳۰۲
۲۱۷۰۰۰ ریال

بلبرینگ تسمه تایم پراید
۸۶۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ کلاچ پراید
۹۲۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ کمپرسور کولر قدیم پراید
۸۲۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ کمپرسور کولر جدید پراید
۷۹۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ هوزینگ تیبا
۶۶۰۰۰۰ ریال

۹۹.۰۷.۰۹

#بلبرینگ_حامد (پیکان)

بلبرینگ چرخ عقب پیکان
۸۵۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ ۶۲۰۱
۱۳۷۰۰۰ ریال

بلبرینگ ۶۲۰۲
۱۵۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ ۶۲۰۳
۱۸۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ ۶۳۰۱
۱۶۵۰۰۰ ریال

بلبرینگ ۶۳۰۳
۲۷۵۰۰۰ ریال

بلبرینگ کلاچ پایه بلند پیکان
۹۹۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ گیربکس آردی
۴۹۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ بزرگ پینیون آریسان
۱۰۳۰۰۰۰ ریال

۹۹.۰۷.۰۹
رله دوبل ۴۰۵ شیشه ای
۴۵۰۰۰۰ ریال

۹۹.۰۷.۰۹
بلبرینگ سرکمک ۴۰۵ SNR
۴۸۰۰۰۰ ریال

۹۹.۰۷.۰۹
بوق پراید MWH (جفتی)
۱۱۰۰۰۰۰ ریال

۹۹.۰۷.۰۹
بلبرینگ چرخ عقب پیکان GT
۹۰۰۰۰۰ ریال

۹۹.۰۷.۰۹
بلبرینگ چرخ جلو پراید شیاردار MWH
۹۸۰۰۰۰ ریال

۹۹.۰۷.۰۹
بلبرینگ کلاچ پراید MWH
۶۸۰۰۰۰ ریال

۹۹.۰۷.۰۹
فیوز ۵۳ دلیتکس 
۲۶۰۰۰۰ ریال

پلاتین ۵۳ دلیتکس 
۲۶۰۰۰۰ ریال

۹۹.۰۷.۰۹
مغزی پمپ بنزین ۲۰۶ MWH
۱۵۳۰۰۰۰ ریال

۹۹.۰۷.۰۹
مغزی پمپ بنزین  ال۹۰  MWH
۱۵۳۰۰۰۰ ریال

۹۹.۰۷.۰۹
پمپ بنزین پراید کاربرات AMT
۱۴۰۰۰۰۰ ریال

۹۹.۰۷.۰۹
تسمه دینام پیکان چینی
۲۱۰۰۰۰ ریال

۹۹.۰۷.۰۹
تسمه تایم ۴۰۵ عظام
۱۲۰‌۰۰۰۰ ریال

۹۹.۰۷.۰۹
تسمه تایم سمند ملی دایکو
۲۷۵۰۰۰۰ ریال

۹۹.۰۷.۰۹
تفنگی بغل پیکان پویا کار
۷۵۰۰۰۰ ریال

۹۹.۰۷.۰۹
توپی چرخ جلو ۲۰۶ ATC 
۷۰۰۰۰۰ ریال

۹۹.۰۷.۰۹
توپی چرخ جلو ۴۰۵ MCS
۸۰۰۰۰۰ ریال

۹۹.۰۷.۰۹
توپی چرخ جلو پراید قدیم 
۷۰۰۰۰۰ ریال

۹۹.۰۷.۰۹
جعبه فرمان پراید جنرال
۳۴۵۰۰۰۰ ریال

۹۹.۰۷.۰۹
چهار شاخه آردی کامل
۱۹۳۰۰۰۰ ریال

چهار شاخه طوس آردی ۱۶۳۹
۴۳۰۰۰۰ ریال

چهار شاخه ۴۰۵ طوس ۱۵۱۶۳۹
۴۴۰۰۰۰ ریال

۹۹.۰۷.۰۹
چهار شاخه بلند پراید طوس 
۶۰۰۰۰۰ ریال

چهار شاخه کوتاه پراید طوس
۵۷۰۰۰۰ ریال

چهار شاخه پیکان طوس
۶۰۰۰۰۰ ریال

۹۹.۰۷.۰۹
درب سوپاپ ۴۰۵ پیکاکو
۲۳۵۰۰۰۰ ریال

درب سوپاپ ۴۰۵ مژده وصل
۲۵۵۰۰۰۰ ریال