فشنگی هیدرولیک٢٠٦ سامفر ٦٢٢٠٠٠ریال

سرپلوس پراید ٢٠ خار ساده عظام ٢٤٠٠٠٠٠ریال

سرپلوس پراید ٢٠ خار ABS عظام ٢٦٥٠٠٠٠ریال

سرپلوس ٤٠٥ ٢٢ خار وسط ABS عظام ٢٩٠٠٠٠٠ریال

مشعلی گیربکس پراید ٢٠ خار ABS عظام ٣٢٥٠٠٠٠ریال

مشعلی گیربکس پراید ٢٠ خار ساده عظام ٢٥٥٠٠٠٠ریال

بوش و پیستون٤٠٥ جدید عظام ٦٥٠٠٠٠٠ریال

اجناس جدید دیناپارت با قیمت هاى استثنائى رسید⚪️🔴🔵

کیت اگزوز٤٠٥ دیناپارت ٢٤٥٠٠٠ریال

غلتک هرزگرد دینام٤٠٥ دیناپارت ٢٤٠٠٠٠ریال

اویل پمپ پیکان انژکتور دیناپارت ١٥٧٥٠٠٠ریال

پروانه فن٤٠٥ خارى دیناپارت ١٣٨٠٠٠ریال

توپ چرخ جلو پراید جدید دیناپارت ٦٨٠٠٠٠ریال

توپ چرخ جلو پراید قدیم دیناپارت ٦٦٠٠٠٠ریال

عایق حرارتى(واشر اگزوز بغل)٤٠٥ معمولى دیناپارت ٣٢٥٠٠٠ریال

وایر شمع پیکان انژکتور دیناپارت ٥٤٥٠٠٠ریال

وایر شمع پراید ساژم دیناپارت ٥٨٥٠٠٠ریال

وایر شمع پراید زیمنس دیناپارت ٥٨٥٠٠٠ریال

وایر شمع سمند ملی دیناپارت ٣١٥٠٠٠ریال

درب سوپاپ پراید انژکتور دیناپارت ١٠٥٠٠٠٠ریال

واتر پمپ پراید دیناپارت ١٦٠٠٠٠٠ریال

اویل پمپ٤٠٥ دیناپارت ١٨٠٠٠٠٠ریال

انگشتی سوپاپ پراید ١و٢ دیناپارت ٣٢٤٠٠٠ریال
انگشتى سوپاپ پراید ٣و٤ دیناپارت
٣٢٤٠٠٠ریال

واتر پمپ پیکان دیناپارت ١٦٣٠٠٠٠ریال

شاتون ٢٠٦ تیپ٢ دیناپارت ٩٥٠٠٠٠ریال

جعبه فرمان پراید دیناپارت ٣٨٠٠٠٠٠ریال

پولک بغل سیلندر پراید دیناپارت ٣٦٥٠٠٠ریال

پولک بغل سیلندر پیکان دیناپارت ٥٦١٠٠٠ریال

دنده کیلومتر پراید (غلاف کیلومتر)دیناپارت ٣٢٧٠٠٠ریال

طبق پیکان با بوش فلزى دیناپارت ٦٤٥٠٠٠ریال

کمک فرمان٤٠٥دیناپارت ٢٥٥٠٠٠٠ریال

مدول بخاری٤٠٥ دیناپارت ١١٥٠٠٠٠ریال

وایر شمع٤٠٥ دیناپارت ٦٣٥٠٠٠ریال

واشر سر سیلندر پراید ١/٥ میل دیناپارت ٣٩٥٠٠٠ریال

شلنگ بالا رادیاتور پراید دیناپارت ٩٥٠٠٠ریال

شلنگ پایین رادیاتور٤٠٥ کلاسیک دیناپارت ٤٢٥٠٠٠ریال

شلنگ بالا رادیاتور ٤٠٥ دیناپارت ٣٢٥٠٠٠ریال

شلنگ بخارى پراید انژکتور کج و راست دیناپارت ٥٨٠٠٠ریال

میل لنگ٤٠٥ دیناپارت ٦٠٠٠٠٠٠ریال

میل لنگ پراید دیناپارت ٥٠٠٠٠٠٠ریال

میل لنگ پیکان دیناپارت ٥٢٠٠٠٠٠ریال

استپ موتور٤٠٥فلزی دیناپارت ١٣٠٠٠٠٠ریال

استپ موتور پراید و پیکان دیناپارت ١٣٠٠٠٠٠ریال

پوسته کلاج پراید (بزرگ )دیناپارت٤٧٥٠٠٠٠ریال

درب ترموستات پراید انژکتور دیناپارت ١٣٥٠٠٠ریال

دیسک ترمز چرخ جلو٤٠٥ عظام هر عدد ١٤٥٠٠٠٠ریال
(تعداد در کارتن مادر ٤ عدد)

دیسک ترمز چرخ جلو پراید عظام هر عدد ٨١٠٠٠٠ریال
(تعداد در کارتن مادر ٦عدد)

دیسک ترمز چرخ جلو ٢٠٦ تیپ٢ عظام هر عدد ١١٦٠٠٠٠ریال
(تعداد در کارتن مادر ٦ عدد)

دیسک ترمز چرخ جلو روا ABS عظام هر عدد ١١٥٠٠٠٠ریال
(تعداد در کارتن مادر ٤عدد)

دیسک ترمز چرخ جلو تیبا عظام هر عدد ١٢٢٠٠٠٠ریال
(تعداد در کارتن مادر ٣ عدد)

دیسک ترمز چرخ جلو سمند ملی عظام ١٦٠٠٠٠٠ریال
(تعداد در کارتن مادر ٤ عدد)

کاسه چرخ عقب ٤٠٥عظام هر عدد ١٥٢٠٠٠٠ریال
(تعداد در کارتن مادر ٢ عدد)

کاسه چرخ عقب پراید جدید عظام هر عدد ١٠٧٥٠٠٠ریال
(تعداد در کارتن مادر ٦عدد)

کاسه چرخ عقب پراید قدیم عظام هر عدد ١٠٧٥٠٠٠ریال
(تعداد در کارتن مادر ٦عدد)

کاسه چرخ عقب پراید ABS عظام هر عدد ١١٢٠٠٠٠ریال
(تعداد در کارتن مادر ٦عدد)

کاسه چرخ عقب پیکان عظام هر عدد ١٢٥٠٠٠٠ریال
(تعداد در کارتن مادر ٥عدد)