⏪لنت جلو ۴۰۵ تکستار ۳/۱۹۰/۰۰۰﷼

⏪لنت جلو سمند EF7 تکستار ۳/۹۷۰/۰۰۰﷼

⏪لنت جلو تیپ ۵ تکستار ۳/۷۹۰/۰۰۰﷼

⏪لنت جلو رانا تکستار ۳/۷۸۰/۰۰۰﷼

⏪لنت عقب رانا تکستار ۳/۱۷۰/۰۰۰﷼

⏪لنت عقب دنا ۳/۱۷۰/۰۰۰﷼

⏪لنت عقب تیپ ۵ تکستار ۳/۹۹۰/۰۰۰﷼

⏪شیلنگ بخاری بلند ۴۰۵ کنف دار ۵۵۰/۰۰۰﷼

⏪پتانسیومتر دریچه گاز والئو ایساکو موجود است