مگنت دلکو پراید AMT تعداد محدود 
۱۶۷۰۰۰۰ ریال

دنده ۴ شید پارت 
۱۳۰۰۰۰۰ ریال

کشویی ۱/۲ پراید شید پارت
۲۱۵۰۰۰۰ 

کشویی‌۳/۴ پراید شی پارت
۱۵۰۰۰۰۰ ریال

واشر سر سیلندر پیکان ۲ میل دینا پارت
قیمت لیست ۱۰۸۰۰۰۰ 

واشر سر سیلندر پراید ۲ میل دینا 
قیمت لیست ۵۹۵۰۰۰ ریال

تخفیف نقدی دینا ۱۵ درصد

صافی بنزین آلومینیم پرفکس ایران
۱۵۵۰۰۰ 
صافی بنزین فلزی پرفکس 
۲۲۰۰۰۰

دنده برنجی پیکان والتون 
۲۳۰۰۰۰۰ ریال