سوزن انژکتور پراید ساژم مارک ۱ شرکتی وارد موجودی شد

قفل درب موتور پراید ۱۳۲ شرکتی وارد موجودی شد

سنسور مگنتی پراید شرکتی وارد موجودی شد

انگشتی سوپاپ ۱و۲ پراید شرکتی وارد موجودی شد

انگشتی سوپاپ ۳و۴ پراید شرکتی وارد موجودی شد

سیم کلاج  دمپر دار پراید یورو۴ و ساینا و تیبا شرکتی وارد موجودی شد

لوازم چرخ عقب پراید شرکتی باز هم شارژ شد

لوازم چرخ جلو پراید شرکتی دوباره شارژ شد

حبابگیر پراید شرکتی دوباره شارژ شد

لنت ترمز چرخ جلو ریو و تیبا شرکتی وارد موجودی شد

لنت ترمز چرخ عقب ریو و تیبا شرکتی وارد موجودی شد

رادیاتور بخاری پراید شرکتی وارد موجودی شد

پوسته بخاری پراید شرکتی دوباره شارژ شد

وایر شمع تیبا و ساینا شرکتی دوباره شارژ شد

لنت ترمز چرخ جلو پراید دوباره شارژ شد

لنت ترمز چرخ عقب پراید شرکتی دوباره شارژ شد