پخش قطعات نقدى :
سر سیلندر روا پارس ٨٣٥٠٠٠٠ریال

سر سیلندر٤٠٥ دوگانه سوز پارس ١٥٥٠٠٠٠٠ریال

واتر پمپ پراید دیناپارت فقط و فقط و فقط با قیمت ١٦٠٠٠٠٠ریال

شاتون روا دیناپارت ١٢٩٠٠٠٠ریال

شاتون ٢٠٦ تیپ٢ دیناپارت ١٠٥٠٠٠٠ریال

شاتون سمند ملی دیناپارت ١٣٧٠٠٠٠ریال

شاتون ٤٠٥ دیناپارت ١١٩٠٠٠٠ریال

شاتون پراید دیناپارت ٧٢٠٠٠٠ریال

وایر شمع سمند ملی دیناپارت ٣١٥٠٠٠ریال

اویل پمپ٤٠٥ دیناپارت ١٨٠٠٠٠٠ریال

پولک بغل سیلندر پراید دیناپارت ٣٦٥٠٠٠ریال

پولک بغل سیلندر پیکان دیناپارت ٥٦١٠٠٠ریال

دنده کیلومتر پراید (غلاف کیلومتر)دیناپارت ٣٢٧٠٠٠ریال

کمک فرمان٤٠٥دیناپارت ٢٥٥٠٠٠٠ریال

واشر سر سیلندر پراید ١/٥ میل دیناپارت ٣٩٥٠٠٠ریال

شلنگ پایین رادیاتور٤٠٥ کلاسیک دیناپارت ٤٢٥٠٠٠ریال

شلنگ بالا رادیاتور ٤٠٥ دیناپارت ٣٢٥٠٠٠ریال

پوسته کلاج پراید (بزرگ )دیناپارت٤٧٥٠٠٠٠ریال

لاستیک ساق سوپاپ پراید دیناپارت هر دست ٨٢٠٠٠٠ریال (قیمت جدید پورتال دیناپارت ١٠٥ هزار تومان)

اویل پمپ پراید دیناپارت١٦٠٠٠٠٠ریال
(بیست هزار تومان زیر قیمت پورتال جدید)

قیفی گیربکس ٤٠٥ دیناپارت ٣٦٥٠٠٠ریال

کاسه نمد میل سوپاپ٤٠٥ دیناپارت ٢٦٠٠٠٠ریال😳😳😳

سنسور کیلومتر٤٠٥ مشکی دیناپارت ٣٦٥٠٠٠ریال

طبق ٢٠٦ دیناپارت فقط و فقط ٢٧٠٠٠٠٠ریال (فوق العاده زیر فی☑️☑️☑️☑️)

سر سیلندر کامل ٤٠٥ دیناپارت ٢٨٥٠٠٠٠٠ریال

سر سیلندر بشل موجود میباشد
سر سیلندر ٤٠٥ خالی بشل ١٧٥٠٠٠٠٠ریال
سر سیلندر کامل٤٠٥ بشل ٢٧٥٠٠٠٠٠ریال

طبق پیکان با بوش دیناپارت ٧٤٠٠٠٠ریال