قیمت 👇
لنت های دیسکی لنت

کارتنی

لنت جلو پراید ۵۶۰۰۰۰ ریال
لنت جلو پژو ۸۱۰۰۰۰ ریال
لنت ال ۹۰  ۸۸۰۰۰۰ ریال
لنت جلو پیکان ۷۰۰۰۰۰ ریال
لنت تیپ ۲  ۸۲۰۰۰۰ ریال
لنت جلو تیپ ۵  ۸۶۰۰۰۰ ریال
لنت جلو نیسان ۸۱۰۰۰۰ ریال
لنت جلو تیبا قدیم ۷۰۰۰۰۰ ریال
لنت عقب دنا  ۹۱۰۰۰۰ ریال
لنت عقب TU5 پارس  ۹۰۰۰۰۰ ریال
لنت جلو ix35ء  ۱۹۰۰۰۰۰ ریال
لنت جلو جک S5ء ۱۹۰۰۰۰۰ ریال
لنت جلو اسپورتیج ۱۹۰۰۰۰۰ ریال