فروشگاه محمدخانی:
💡رام زیر موتور RD
۳2۵۰۰۰تومان
💡رام زیر موتور پیکان
۲8۰۰۰۰تومان

💡دیسک صفحه ۴۰۵ عظام 
9/900/000 
💡دیسک صفحه ۴۰۵  عظام پلاس 
11/950/000  
💡دیسک صفحه پراید عظام
6/400/000 
💡دیسک صفحه پیکان عظام 
8/900/000
💡دیسک صفحه پیکان پلاس عظام
9/500/000
💡دیسک صفحه روا عظام
8/800/000
💡دیسک صفحه تیپ ۵ عظام
15/700/00
💡دیسک صفحه تیپ ۵ شرکتی
15/700/000
💡 دیسک و صفحه پیکان شرکتی
9/120/000
💡 دیسک و صفحه تیپ ٢ اعظام
11/450/000